Syndrom vlčích dětí u moderního člověka (3)

„Člověk na prahu třetího tisíciletí vstupuje do technologického věku se silnou duševní a duchovní deprivaci, kterou jsme nazvali syndromem vlčích dětí.“

 Obr. 3. Psychické funkce v konkrétním myšlení

vlci-deti4

Poznámka k obr. 3.:
Zastoupení psychických funkcí v konkrétním myšlení, které u člověka probíhá v daný okamžik je různorodé. Ani sled významnosti jednotlivých funkcí myšlení, cítění, imaginace, vnímaní a evokace není stálý. Samotné konkrétní myšlení lze zařadit do dvou skupin:
1.    sociálně-kulturní myšlení
2.    archaicko-magické myšlení (zvláštností tzv. archaicko-magického myšlení je, že se ho psychická funkce myšlení nemusí účastnit)

Konkrétní myšlení je výsledkem adaptace na environmentální faktory.

Sociálně-kulturní myšlení:

– tato myšlení je odvislé od vnějšího faktoru psychiky, který tvoří sociální prostředí především jako percepční prostor společnosti
– základnou sociálně-kulturního myšlení jsou psychické funkce vnímaní a myšlení
(moderní člověk v moderní společnosti jako subjekt je plně závislý na společenském prostředí, proto přirozený vývoj jeho sociálně-kulturního myšlení se stal základem jeho adaptace pro přežití a tím je tato forma myšlení superiorní)
– poznávaní se uskutečňuje čitím
– projevem tohoto myšlení ve společnosti je chování, které představuje zároveň i prostředek k zařazení do společnosti a sebeprosazování spojené a přetvářením životního prostředí

Archaicko-magického myšlení:

– tato myšlení je odvislé od vnějšího faktoru psychiky, který tvoří přírodní prostředí především jako percepční prostor přírody
– základnou archaicko-magického myšlení jsou psychické funkce evokace a cítění
(moderní člověk v moderní společnosti jako subjekt je relativně nezávislý na přírodním prostředí, přirozený vývoj jeho archaicko-magického myšlení neprobíhá – stagnuje, a tím se stává inferiorní)  
– poznávaní se uskutečňuje zřením
– projevem tohoto myšlení v přírodě je iniciace, která představuje výsledek interakce psychiky s přírodou v jiné než sociální a fyziologické rovině (v historii je tato rovina popisována jako sféra duchovních sil, bytostí a božstev, astrální svět apod., dnes se to snažíme popsat energeicko-informačním paradigmatem) 

Psychotronické jevy:

– telepatie a jasnovidnost se uskutečňují stále v rámci duchovědného pojetí přírody, někdy ve vizích personifikovaných světů duchů, mimozemských civilizací s ufologickými prvky apod.
– hodnocení existence a efektivnosti telepatie a jasnovidnosti v názorech skeptiků, kteří vycházení z přírodovědeckého pojímání přírody, má hluboce iracionální charakter. Efektivita jevů telepatie a jasnovidnosti je závislá na stupni vývoje archaicko-magického myšlení a obecně u současného člověka klesá (počátkem tohoto poklesu se stal ústup člověka od výchovy spojené s rituály, zasvěcením, chrámovým myšlením apod., která byla dříve součásti kultů, magie, okultismu a náboženství). Nové systémy „výcviku“ (výchovy k dovednosti) např. transpersonální meditace jsou na nízké úrovni a spíše člověku škodí než by mu prozpívaly. Dosud není propracovaná metodologie, která by nahradila dnes již ztracenou „výchovu k duchovědnému myšlení“. Výjimečně nadaní jedinci jsou podrobování složité diagnostice poruch vnímání a poruch osobnosti, což neprospívá jejich schopnostem, ani jejich porozumění, ani k nápravě jejich vnitřního duševního chaosu.     

Posledních 200 let života člověka je spojeno se zásadními změnami sociálního a kulturního prostředí. Tyto změny bezprostředně vychází z uplatnění přírodovědeckých poznatků v životě člověka a s tím spojený nástup technické civilizace odvozený od technologického rozvoje, který je v rozporu s vývojem přírody a přirozeného života člověka. Propastnost rozdílu percepce přírody a percepce společnosti se projevuje i ve zvětšující se propastnosti rozdílu mezi sociálně-kulturním „přírodovědným myšlením“ a archaicko-magickým „duchovědným myšlením“.

Pokračování

error: Kopírování zakázáno!