Cesty k psychotronice

Cesta k psychotronice počíná tím, že psychologie se vyděluje z filosofie jako experimentální věda, která se formuje do několika filosoficko psychologických koncepcí 

Cesta k psychotronice počíná tím, že psychologie se vyděluje z filosofie jako experimentální věda, která se formuje do několika filosoficko psychologických koncepcí, které jsou
–    odvozeny od různých metod zkoumání duševních jevů,
–    odlišné v pojímání duševního života,
–    tedy liší se ve způsobech poznávání a interpretace (metodologii) duševních jevů. (např. „reflexologie“ je postavena na psychofyziologických zákonitostech utváření nových nervových spojů. Základem je pojetí vrozeného a podmíněného reflexu).

Vedle této psychologie vzniká tzv. metapsychologie (meta – přes-, za- mimo-) nebo tzv. parapsychologie (para – mimo), která zkoumá jevy za hranicemi rodící se psychologické empirie, jevy které zkoumá se vymykají novým formulovaným psychologickým zákonitostem.
–    metapsychologie (parapsychologie) je naukou o okultních jevech odehrávajících se v duševní a hmotné rovině, které se odehrávají na základě neznámých vloh a silách, které nejsou vysvětlitelné vědeckými zákonitostmi,
–    proto se hovoří o „vědeckém okultismu“, který okultní jevy rozděluje zpravidla na dvě skupiny
–    Parapsychické – mající duševní povahu (čtení myšlenek, telepatie, jasnovidnost, atd.)
–    Parafyzické – mající hmotnou povahu (klepání, materializace, telekineze)
Vznikají dva výklady okultních jevů:
–    Animistický – postavený na víře v duši a duchy, následně pak s nimi spojené nadpřirozené schopnosti a vláda nad neživými předměty i organismy živé hmoty. Vychází to z náboženských praktik a magického vnímání světa, které je spojováno rituály a uctíváním.
–    Spiritistický – postavený na víře v duchy a možnosti komunikace člověka s nimi, často prostřednictvím tzv. médií. Tito duchové např. zanechávají otisky ve vosku (materializace), světélkují (lze je fotit), klepou apod.

Obor metapsychologie (parapsychologie) se rozvijí – lze doporučit dobové dílo prof. Mikušky, které shrnuje poznatky do r. 1922.

Zde nebudeme podrobně rozebírat historii jen poukážeme na některé klíčové skutečnosti.
MKoVP – mezinárodní konference o výzkumu psychotroniky

Úvod

U nás se hovořilo za staré republiky především metapsychologií, která obsahovala i pojem „duše“ a tím ji řadíme do animistické koncepce

–    po válce tyto myšlenky přetrvávají (1947 – Dr. Karel KUCHYNKA, Záhady lidské duše – nástin metapsychologie)

Poději v šedesátých až osmdesátých letech je snaha o vytvoření nové „vědy“ psychotroniky bez návaznosti na pojem duše (1967 až 1988 období rozvoje „psy-chotroniky bez duše“), vycházejíc z rozpracování pojmů vědomí a hmoty.

–    ve vztahu k vědomí se hovoří o tzv. rozšířeném vědomí a psychic-kých schopnostech vázaných na podvědomou činnost. Ve vztahu ke hmotě se hovoří o tzv. biologické plasmě, která je nositelem a zprostředkovatelem informací.

Ve 20 letech i 60 – 80 letech  je zájem o danou problematiku  ze strany příslušníků akademické obce v 90 letech tento zájem upadá a vývoj (psychotroniky) stagnuje.

Metapsychologie – nová věda

–    v povědomí se rýsuje nová věda, kterou nazývá metapsychologie neboli parapsychologie – jejím předmětem je studium oficielní vědou úplně dosud zanedbaných oblastí přírodních dějů životních a psychických.(str.15)

–    která rozděluje jevy, které zkoumá na subjektivní (psychické) a objektivní (fyzikální)

Subjektivní jevy:

–    Kryptomnezie – skupina metapsychických fenoménů vystupujících v souvislosti s podvědomou činností např. hypermneze tj. mluvení cizími jazyky v deliriu, tranzu a somnambulismu, dále automatické psaní, dále posedlost (rozštěpení osobnosti jevící se jako by osoba byla ovládána duchem nebo démonem, dále inkarnace.
–    Telepatie, psychometrie a jasnovidství – manifestace komunikačních cest podvědomí
Telepatii se rozumí přenos dojmu, vjemů, myšlenek od jedné osoby ke druhé, bez prostřednictví nám známých smyslů.
Jasnovidnost shrnuje ostatní intelektuální a okultní fakta, tedy především vědomosti (bez prostřednictví smyslů získané) o událostech a předmětech časově i prostorově blízkých nebo vzdálených. Spadá do ní (str.48)

    1. Kryptoskopie, tj. vidění nevidomých ukrytých předmětů prostorově blízkých.
2. Prostorová jasnovidnost, tj. znalost pochodů nebo událostí smyslům dočasně nepřístupných, tedy na parasenzorní cestě získaných.
3. Časová jasnovidnost do minulosti a budoucnosti.
–    Automatismy – jako schopnosti média projevující se v tranzu nebo i za bdělého stavu rozmlouváním s duchy (spiritismus) nebo automatickým psaním.

Fyzikální jevy:

–    Vyzařování lidského těla (subnormální fyziologie) – sledování „světelných“ jevů okolo média (Reichenbachův „od“, Mesmerovo jemné fluidum, Altruz nervové záření, Grunevald magnetické síly média, vybíjení elektroskopů
–    Telekinéze – levitace, klepání stolečků, hýbání předmětů
–    Ektoplasmie – emanace vycházející z těla média
–    Ideoplasmie – materializace představ, vzpomínek a snů
–  Fyzikální a chemické probádání světelných hmot – pseudomaterializace předmětů a bytostí.
–  v r. 1921 byl první mezinárodní kongres pro psychická bádání, kde zazněl požadavek vstupu metapsychologie (parapsychologie) do vědy. Na kongresu se schází zastánci myšlenky „vědeckého okultismu“, jehož úkolem jsou psychická a metapsychická bádaní na základě znovuobjevení „duše“ jako základního přírodního činitele.

Šedesátá léta 20. století:

V 60 letech
–    je hledán nový název obor zabývající se zvláštními přírodními jevy projevující se mimořádnými schopnostmi lidské psychiky
–    a začíná se prosazovat nový přístup k nim založení na jejich vědecké verifikaci
–    posléze byl přijet název psychotronika a jevy které zkoumá se nazývají psychotronické jevy.
–    V březnu 1967 z iniciativy Ing. Karla Drbala a Dr. Zdeňka Rejdáka se u prof. Jaroslava Stuchlíka sešlo několik československých vědců a ustanovili koordinační skupinu pro výzkum psychotroniky s cílem koordinovat výzkumnou činnost vědců v této oblasti v rámci ČSSR. Koncem roku 1969 vzniká sekce pro výzkum psychotroniky při Komitétu aplikované kybernetiky ČSVTS.
rejdak–    Psychotronika této doby je v podstatě chápána jako bionika člověka. Klade si za cíl doplnit zákonitosti živého i neživého světa novými psychologickými, fyzikálními a biologickými poznatky, odvozenými z určitých mimořádných projevů lidské psychiky a hledat pak také praktické důsledky této problematiky, a to bud‘ s člověkem jako mezičlánkem nebo umělou syntézou s vyloučením člověka. Cíl vytyčený pro psychotroniku nemohl být realizován na základě stávajícího rozvoje parapsychologie, proto je přehodnocena a provedena selekce jí zkoumaných jevů, z nichž psychotronika přebírá oblasti prvotního vymezení své problematiky:

1) Telepatie – je to komunikace mezi lidmi, která se často projeví pod vlivem silných citových pohnutek, ale kterou lze stejně dobře vyvolat i v laboratoři. Telepatie je přenos informací (ne abstraktních myšlenek, ale spíše představ) přímo z člověka na člověka, bez účasti smyslů. Proto je označována jako mimosmyslové vnímáni (extransensory perception – ESP).
2) Telegnóze – zabývá se poznáváním objektivní skutečnosti a události vnějšího světa, s nimiž nebyl subjekt ve styku a ani jinak prostřednictvím známých smyslů se o nich nemohl dozvědět. Známější označení; je jasnovidectví, jasnozření apod.
3) Psychokinéze – spočívá na stejném principu vysílání určité energie člověkem jako telepatie, s tím rozdílem, že tato energie se nevyužívá k ovlivnění člověka – receptora, ale na ovlivnění nějaké mechanické pohyblivé i nepohyblivé soustavy, tedy k bezprostřednímu konání práce, k dosažení měřitelného fyzikálního efektu (např. působení na dálku na lehce otočné soustavy apod).
4) Bioterapie – je schopnost člověka předávat vlastní energii druhému člověku s cílem dočasně nebo i trvale zlepšit jeho psychosomatický stav. Můžeme hovořit, že psychotronika jako samostatný interdisciplinární vědní obor zkoumá dálkové vazby mezi organismy a jejich prostředím a s nimi spojené energetické i informační projevy.

–    V červnu 1973 sekce pro výzkum psychotroniky při Komitétu aplikované kybernetiky ČSVTS zorganizovala první mezinárodní psychotronickou konferenci v Praze, která se stává významným mezníkem v rozvoji psychotroniky ve světovém měřítku.

–    Psychotronika je definována jako hraniční interdisciplinární vědní obor. Hlavní doménou psychotroniky a zároveň její specifikum je však vznik teorie a zkoumáni distančních interakcí mezi subjekty, subjekty a objekty (živý i neživými). Snahy rozdělit problém na část psychickou a fyzikální vždy ztroskotaly. Psychotronika má od začátku dvojpólový charakter – první filosoficko-psychologický a druhý technicko-fyzikální. To jí umožňuje a pomáhá utvářet komplexní metody poznáváni i obrazy skutečnosti. Psychotronika, přestože není ještě plně uznávanou vědou, začíná zaznamenávat rozmach v oblastech teorie, experimentu i praxe, vyvíjí se, uceluje.

Průvodce po psychotronice

Na základě dvacetiletého vývoje psychotroniky je sepsán v r. 1986 – Průvodce po psychotronice (přírodovědný), Záhřeb VI. MKoVP

Psychotronika vychází ze dvou objektivně existujících realit „vědomí a hmoty“.

Psychotronika

Interdisciplinární vědní obor zkoumající ve vědomí (nevědomí), uvědomovaných a percepčních procesech vázané distanční interakce, které probíhají mezi organismy a jejich prostředím. Studuje energetické a informační projevy těchto distančních interakcí, a tak přispívá k objektivizaci a poznání dosud neverifikovaných schopností člověka, k hlubšímu pochopení živé hmoty a světa vůbec.

Pod pojmem prostředí v psychotronice chápeme všechno, co je mimo subjekt. Prostředí v psychotronice uchovává informace a živá hmota je schopná s nimi interagovat.

Distanční interakce v psychotronice je taková interakce, která je vázaná na vědomí (nevědomí), uvědomované a percepční procesy, které podmiňují energetické a informační projevy této interakce.

Guide to Psychotronigue

Pravděpodobně se zánikem SSS vzniká v r. 1988 – v Carrttonu „Guide to Psychotronigue“ (duchovědný u nás 1991), jako snaha o popularizaci psychotroniky v novém světle.

Psychotronika v něm vychází ze základního předpokladu, že všechny psychot-ronické fenomény jsou podmíněny mohutnostmi „duše“ a jsou rozumově poznatelné a dále dvou objektivně existujících realit „vědomí a hmoty“. Přičemž dle Dr. Z. Rejdáka platí primárnost vědomí nad bytím a duše nad hmotou.

Psychotronika

– je interdisciplinární vědní obor studující distanční interakce mezi organismy a vnějším prostředím, které jsou podmíněny mohutnostmi duše, uvědomovanými a percepčními procesy.

Psychotronika zkoumá energetické a informační projevy těchto interakcí, čímž pomáhá objektivizovat a poznávat dosud neodhalené rezervní možnosti člověka, živé hmoty a tak přispívá k poznání světa vůbec.

Obsah průvodce

Psychotronika
–    název od Francouze F. Clerca, uvádějící tento název v časopise Toule la Radio (No.192, 1955)
–    vznik psychotroniky předcházely názory v řadě historických učení jako např. magie, mesmerismus, spiritismus, metapsychiky apod., tato učení jsou hodnoceny jako určité vývojové etapy

Výklad slova:
–    Původní – „psycho“ – psychický proces + „tron“ – energetický projev (přírodovědní pojetí)
–    Po roce 1988 – „psycho“ – psyché = duše + „tron“ – vláda, moc (zahrnuje duchovědnost)

Tři zásady psychotronického zkoumání

–    využití stávajících metod vědy,
–    hledání nových a
–    posun výzkumu z laboratoří do běžného života,
–    jsou Rejdákem v r. 1988 doplněny čtvrtým – zavádí předpoklad vztahu duše a všesjednocujícího, všemocného a harmonizujícího činitele, z čehož vychází nová dimenze výzkumu.

Psychotronická prolegomena

–    Je v r. 1988 Rejdákem upravena
–    První bod je přesunut na 12 pozici a na jeho místě je „1. Psychotronika vychází ze základního předpokladu, že všechny psychotronické fenomény jsou podmíněny mohutnostmi duše a jsou rozumově poznatelné.“
–    Poslední (13) bod je podstatně rozšířen o „Psychotronika dokazuje pro hodnotovou orientaci jednoznačně primárnost vědomí nad bytím, duše nad hmotou, a tak staví nekompromisní hráz proti omezenému pozitivistickému vulgárně materialistickému utilitarizmu v oblasti sociální, kulturní a vědecké. V současném dezintegrovaném světa pomáhá v orientaci dnešního člověka.“
–    Pozitivismus – směr filosofie postavený na stanovisku pokládající poznatky exaktních věd a smyslově vnímatelných skutečností za jediné skutečné poznání, základní otázky filosofie jsou zamítány.
–    Utilitarismus – směr v etice považující za základ užitek, který je i určitým kritériem mravnosti.
–    Jevy (bioindikace, biotelegnóze, biokomunikace, dermokognice, bioterapie, bioterapie, biodiagnostiku, biolokace, geopatogenní (diskontinuitní) zóny, biotelekinéze a bioaktivace)
–    Všechny jevy mají předponu „bio“, čímž je zdůrazněn jejích vztah k organismům živé hmoty.
–    Zvláštností je, že nově vložený pojem „duše“ do psychotroniky v r. 1988 se neprojevil ve vymezení jednotlivých jevů, které je v podstatě stejné s r. 1986.
–    Nově je pouze definována tzv. diskontinuitní zóna – působí na organismus pozitivně nebo negativně. Ty s negativním účinkem označujeme jako geopatogenní zóny.

Závěr

Na přelomu 19 a 20 století vznikla metapsychologie (parapsychologie), která vychází z historického poznání okultismu, který považuje „nadpřirozené“ schopnosti za přirozenou součást člověka. Vychází z duše a duchovních sil.

– technologickým pokrokem se uvedený historický podtext metapsychiky (para-psychologie) pozvolna vytrácel a v šedesátých letech vzniká nový pohled odvozený od existence tzv. energetických a informačních projevů, které lze zkoumat prostředky vědy. Tento nový pohled vedl ke vzniku psychotroniky.

V 70. a 80. letech byla vcelku psychotronika brána s tolerancí, ale nedokázala se vyvinout v exaktní vědu.

V současnosti je psychotronika oborem lidského poznání, který není tolerován.

Ing. Oldřich Válek, KPUFO Beroun.

Předneseno na pracovním setkání SBP 1.12.2007 v Praze s prezentací

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!