Existují patogenní zóny ?

V osmdesátých letech minulého století se ve světové geologické literatuře objevila řada prací prokazujících, že se v otevřených i uzavřených chemikáliích chemicky reagujících s kovy, objevuje po jejich několikadenním až několikatýdenním skladování na geologických strukturách  prokazatelné množství prvků, které tyto geologické struktury obsahují.

Byla zjištěna neočekávaná pohyblivost částic kovových prvků v horninovém prostředí, která často odporuje zákonům klasické fyziky a chemie.  Chovají se spíše jako plyny a procházejí všemi aerosolovými filtry, takže se dají zjistit jen v tzv. sorbentech – chemikáliích, které jim jsou po nějakou dobu postaveny do cesty. Bylo zjištěno, že koncentrace těchto prvků tvoří relativně úzké svazky procházející každým horninovým prostředím a na geologické struktuře  jsou jejich koncentrace ve vertikálním směru prakticky všude stejné. Statisticky významná měření koncentračních polí prvků v neodfiltrovatelné formě ve výšce 1 a 5 m vykazují stálost koncentrací s výškou a současně i nezávislost na rychlosti proudění vzduchu. Na velikost koncentračních polí rovněž nemá vliv co je pod nimi, jestli hlína či beton, asfalt, nebo voda, anebo jakýkoliv jiný materiál. Tohoto jevu se nyní využívá k vyhledávání ložisek rud, plynu a nafty a někdy i v hydrogeologii.

Přítomnost a neobvyklé chování kovových prvků nad geologickými strukturami se vysvětluje buď existencí hypotetického plynu v odborné literatuře označovaného „geogas“, který tyto prvky vynáší k povrchu, anebo na základě kvantové mechaniky. Podle této hypotézy se atomy kovu, vázané v krystalových mřížkách minerálů, mohou vlivem pomalého tlaku hornin měnit v hmotové vlny (svazky energií) a vystupovat k povrchu, kde se pomocí Van der Walsových sil mění opět v původní atomy, což by vysvětlovalo nezávislost jejich pohybu na propustnosti prostředí.

Podle: Krčmář, B.: Aplikace jevů kvantové fyziky v hydrogeologické praxi. Sborník 10. hydrogeologické konference. 1998

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 277

error: Kopírování zakázáno!