Průzkum EEG při anomálních schopnostech člověka

Popis 1. fáze realizace projektu (1) 

Úvod

Řada osob tvrdí, že ovládá různé anomální schopnosti mysli, což používá jako argument ke svému působení – léčení osob i zvířat, diagnostiky jejich nemocí, působení jako poradci zdravého životního stylu apod. Jejich činnosti část veřejnosti bezvýhradně věří, a další část nemá v podstatě žádnou možnost, jak tyto schopnosti ověřit.

Objasnění podstaty takových schopností, a i jejich objektivní existence, se věnovaly a věnují laici i odborná pracoviště po celém světě.

Jeden z předpokladů o podstatě těchto schopností spočívá v tom, že pokud takové schopnosti opravdu existují, měly by se odrazit nějakým způsobem v činnosti mozku, konkrétně jeho elektrickou aktivitou.

V rámci přípravy k projektu byla provedena neúplná rešerše materiálů, vztahujících se k tématu. V naučné a populární literatuře se uvádí řada pokusů se zkoumáním anomálních schopností osob za pomoci EEG. Podle nich ve světě proběhla za posledních 50 let řada experimentů.

Podle těchto publikovaných informací o experimentech provedených ve světě, hrají při mimosmyslovém vnímání hlavní úlohu vlny alfa a jejich změny a průběh na hlavě z týlního laloku do čelního a taky frekvence ve spánkovém laloku. Z toho vyplývá předpoklad změn na EEG:

•    EEG ukázalo údajně statisticky signifikantní rozdíly mezi amplitudami alfa vln v intervalech přenosu energie z člověka na člověka (při léčení) u vysílače a časových úsecích, kdy k přenosu nedocházelo, a to opět v těch oblastech mozku, kde dochází ke zpracování smyslových vjemů.
•    V průběhu léčebného působení dochází k určité synchronizaci obrazu EEG mezi léčitelem a pacientem. U obou se objeví frontálně vlny alfa a frekvence těchto vln se u pacienta i léčitele také zvýší. Dochází rovněž k synchronizaci vln beta, což je indikátorem toho, že se uskutečňuje anomální přenos informací, který se přímo týká mentálních procesů.
•    Vlny alfa byly spojovány se stavy snížené pozornosti, zklidnění myšlenkových procesů, celkového uvolnění. Ve stavu meditačního pohroužení ukazuje EEG nárůst amplitudy vln alfa.
•    Z pokusů se dá soudit, že příjem mimosmyslových informací lze rozpoznat na základě výrazné změny frekvence alfa i v případě, že přenášené obsahy nejsou vědomím registrovány.
•    Elektrické aktivity v hlubších vrstvách spánkových laloků korespondují s globálními geomagnetickými podmínkami. Zvýšení geomagnetické aktivity potlačuje produkci melatoninu v epifýze. (2) (3)

Problém je, že jde o zkoumání z období 60-90. let 20. století, a tedy oficiální výsledky takových pokusů nejsou k dispozici on-line. Z toho vyplývá, že jejich interpretace v populárních článcích může být zkreslená nebo úplně chybná.

V průběhu dalších fází projektu je tedy potřebné provést ještě další rešerši zdrojů z posledních desetiletí.

Neexistence seriózních zdrojů a fakt, že tento problém je na pokraji zájmu odborné veřejnosti, otvírá prostor pro spekulace, mystifikace i vyložené podvody.

Veřejnost je tak zkresleně informována a podléhá falešným zprávám z neseriózních zdrojů.

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je pokus o nalezení zvláštních stop v činnosti mozku při údajných anomálních činnostech u osob, tvrdících, že ovládají výjimečné schopnosti. Tím se pokusit o potvrzení nebo vyvrácení takových tvrzení.

Vzhledem k tomu, že podobné měření doposud v ČR neproběhlo, je nutné i vytvořit přístup (metodiku) pro řešení obdobných případů.

Toto měření by probíhalo za pomoci nejmodernějších přístrojů, které jsou k dispozici na pracovišti katedry fakulty FAV ZČU v Plzni. Dosažené výsledky projektu by byly k dispozici odborné veřejnosti z oborů neurologie, psychiatrie aj. Projekt předpokládá, že v dalších fázích dojde podle jejich připomínek k další korekci v metodice, i v samotném měření.

Princip pokusů

Pokusná osoba, napojená na EEG (se dvěma druhy snímačů (celohlavové – 19 sond, a frontální) by se subjektivně dostala do stavu, který používá pro svou činnost (vysílá tzv. energii, myšlenku, atd.) a tuto dobu (180 s) by označila vypínačem.

Po zaznamenání EEG min. 10 takových osob s údajnými zvláštními schopnostmi by následovalo vyhodnocení.

V záznamech by odborníci hledali společné znaky pro tyto stavy.

Projekt byl předložen studentům v rámci předmětu na počátku letního semestru. Bylo navrženo několik možností, jak projekt realizovat.

Dostat se do stavu, které pokusné osoby používají pro svou činnost, lze navodit

a)    Mentálně: vychází se z poznatku, že při pouhém představení si určité činnosti probíhají v mozku úplně stejné stavy jako při skutečné činnosti. Pokusná osoba si představuje, že vysílá „energii“ „myšlenky“, atd. a je jí snímáno EEG.
b)    ovlivněním světlem: na pokusnou osobu A v oddělené místnosti je blikáno světlem, pokusná osoba B by měla zachytit stavy, kdy se na A bliká. EEG se snímá osobě B, případně oběma.
c)    ovlivněním emocemi (bolest): pokusná osoba A v oddělené místnosti je píchána špendlíkem, pokusná osoba B by měla zachytit místo, kde osoba A pociťuje bolest. EEG se snímá osobě B, případně oběma.
d)    automatickou kresbou: pokusná osoba A v oddělené místnosti je zkoumána pokusnou osobou B metodou automatické kresby, tj. zachycení jeho okamžitého fyzického a zdravotního stavu graficky (4). EEG se snímá osobě B, případně oběma.

Pokusné osoby A a B mohou být osoby navzájem neznámé, blízké, příbuzné nebo i dvojčata.

Vlastní průběh 1. fáze

Akce vyvolala na fakultě značný rozruch, diskutovala se na vedení už půl roku předem. Došlo k realizaci, neboť v podstatě šlo jen o zaznamenání EEG u x osob u určité činnosti.

Student měl v podstatě jen zorganizovat činnost, zaznamenat data a zprogramovat je.

Student, který si projekt vybral,  bc. E. P., ovlivněný zřejmě neklidem kolem připuštění projektu připravil pokus, kterým se chtěl přiblížit parapsychologickým dvojitě zaslepeným pokusům, za kontroly kamer. Zapůsobilo na něj i to, že má k pokusu „opravdového“ senzibila.

Student si ve volném čase naměřil EEG kontrolních osob – dobrovolní-ků, kteří si nejsou vědomi svých mimosmyslových schopností. (záznamy viz (5)

Měření EEG při mentálním procesu (a), když se pokusná osoba uvádí do stavu, při kterém si představuje, že vysílá „energii“ „myšlenky“, atd., se uskutečnilo jen ve 2 případech (osoby V.D., L. Š. – záznamy viz (6) Přesto, že byla oslovena řada tzv. senzibilů a vydány výzvy k dobrovolnému přístupu k projektu, zájem byl mizivý a přes předběžný souhlas osoby od měření ustoupily.

Provedený pokus, připravený studentem byl kombinací měření ovlivnění emocemi (bolest) c) a automatickou kresbou d), tj. pokusná osoba A v oddělené místnosti je píchána špendlíkem, pokusná osoba B by měla zachytit místo, kde osoba A pociťuje bolest, a to za pomocí automatické kresby na plánku člověka. EEG se snímá osobě B. (Schéma pokusu viz obr. 1 a), b)

 

Obr. 1a) Schéma pokusu. Pokusná osoba B v laboratoři EEG

 

Obr.1b) Schéma pokusu. Pokusná osoba A v oddělené místnosti

Místo na těle, na které se má působit na těle pokusné osoby A, je vylosováno generátorem náhodných čísel operátorem v oddělené místnosti od laboratoře EEG. Na žádost pokusné osoby B měla být vzdálenost operátora od pokusné osoby A alespoň 1 metr, takže místo špendlíku se musel použít dřevěný bodec odpovídající délky.

Působení bodcem trvalo 15 s s 15 s přestávkami.

Jedna kamera zaznamenávala tento proces s osobou A (obr. 2) a druhá kamera (obr.3) v laboratoři (obr. 4) osobu B  Obě kamery jsou synchronizovány časově zvukem z mobilů, které jsou ve stavu volání a zvuk (tlesknutí) je přenášen do kamery.

 

Obr.2 Místnost pro pokusnou osobu A

 

Obr.3 Kamera

 

Obr.4 Laboratoř

Byly provedeny 4 pokusy. Mezi nimi byly zhruba 5 minutové přestávky. Osoba B vyhotovila 4 kresby na siluetách člověka. (7)

Experiment měl jednak zkusit, zda se podaří osobě B uhádnout ve stavu, kdy používá svou metodu (tzv. automatickou kresbu), na jakou část osoby A se působí, a měření mělo zachytit EEG osoby B v době této aktivity.

Vyhodnocení

V den experimentu s pokusnou osobou B (senzibil J. S., používající ke své činnosti metodu tzv. automatické kresby k zjišťování psychického a fyzického stavu jiných osob) došlo k několika technickým potížím u realizátora, studenta E.P. (porucha mobilu, tiskárny k vytištění materiálů k pokusu), což zapříčinilo odložení začátku asi o 2 hodiny.

Odklad paradoxně nepřispěl k uklidnění a k relaxaci pokusné osoby B po delší cestě autem z Prahy, ačkoli se pro to předem vytvářely podmínky. (K dispozici bylo občerstvení, jídlo, pití, časopisy.) Netrpělivost však projevovaly další přítomné osoby (manželka a přítel osoby B), vyvolávající až konfliktní situace s realizátorem pokusu.

Vlastní pokus proběhl, jak je uvedeno výše. Pokusná osoba A (L. Š.) nebyla pokusné osobě B (J.S.) úplně neznámá, osoby však neudržovaly dosud žádné osobní kontakty.

Osobě B se nepodařilo v žádném pokusu uhodnout místo, kde se na osobu A působí. Student E.P. z toho vytvořil závěr, že nebyly prokázány schopnosti osoby B, což bylo nesprávné. I v případě, kdyby se pokusné osobě B podařilo uhodnout, na kterou část osoby A se působí, pokusů nebylo takové množství, aby se spolehlivě nedala vyloučit náhoda (tj. 20 %), a tedy z principu nemohlo dojít k jakémukoliv závěru o schopnostech osoby B, ani to nebylo cílem experimentu. Okamžité vyhodnocení pokusu osobě B bylo další chybou studenta E.P., a ovlivnilo to její další přístup k experimentu, tedy negativní.

Závěry a poučení 

Realizátor pokusu byl motivován vnějšími i vnitřními faktory k splnění úkolu natolik, že překročil zadání a zkomplikoval pokus zbytečnými zásahy. Přesto dovedl zorganizovat proces za pomoci řady osob, obsluhy laboratoře, kamer atd. a provést zprogramování zachycených měření.

V další fázi nelze dopustit vybočení realizátora z rámce zadání projektu a nepřipustit zbytečné komplikace a složitosti. Tím udržet pokus v jednoduché rovině, bez nervozity realizátora i pokusných osob.

Problémy při pokusu byly poučnější než samotný pokus. Přesto, že pokus neměl za cíl cokoli potvrdit ani vyvrátit, problémy v průběhu mohou být (a vždy jsou) využívány k omluvám pokusných osob – senzibilů, když se nepotvrdí jejich schopnosti, což se prokázalo i v tomto případě. Osoby pak degradují provedené pokusy tím, že vyhlašují řadu faktorů, které negativně měření ovlivnily, aniž by se o nich zmínili před začátkem pokusu.

Proto je nutné předem negativní faktory ovlivňující měření sledovat a pokusit se jim předcházet, i když splnění tohoto požadavku nebude vždy bezezbytku možné.

Přítomnost jiných osob, přímo se neúčastnících pokusu, se ukázala jako nežádoucí a v další fázi je nutné jejich účast eliminovat.

 

Obr.5 Nasazování celohlavové sondy

Samotné měření za pomocí celohlavových sond je zdlouhavé a tzv. „mokrá cesta“ pro pokusné osoby nepříjemná. (Obr.3) V další etapě dojde k použití pouze čelového snímače EEG – tzv. „suché cesty“ bez gelování, čímž se ušetří čas a vyřeší se řada problémů 1. etapy.

Zjednodušením pokusu a vhodnou motivací je nutné překonat nechuť pokusných osob k testování a je nutné získat jejich větší počet.

Vedle nutnosti rešerše literatury o proběhlých měřeních je třeba sledovat aktuální zprávy o této problematice a poznatky se pokusit zapracovat do realizace dalších fází.

Odkazy:

(1)    Navrhovatel projektu: Klub psychotroniky a UFO, z.s. ® Borská 19, Plzeň CZ 320 22, IČO : 45334871 e-mail: kpufo@kpufo.cz internet: http://www.kpufo.cz, Katedra KIV FAV ZČU, realizátor: bc. E. P., student ZČU v Plzni
(2)    podle: Gruber, E.R.: Tajné služby a parapsychologie. Dialog Liberec, 2005, 1. Vyd. 288 s. ISBN 80-86761-29-0)
(3)    Výzkum mimosmyslových schopností člověka pomocí EEG (1). Cesty psychotroniky, 3.5.2013, online: http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/2013/05/02/vyzkum-mimosmyslovych-schopnosti-cloveka-pomoci-eeg-1/ a násl.
(4)    Šafařík, L.: Automatická kresba a automatické písmo. Cesty psychotroniky, 26. 5. 2013, online: http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/2013/05/26/automaticka-kresba-a-automaticke-pismo/
(5)    Záznamy EEG dobrovolníků, archiv KPUFO
(6)    Záznamy EEG při mentálním procesu, archiv KPUFO
(7)    Záznamy z pokusů, automatické kresby, archiv KPUFO

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 436

error: Kopírování zakázáno!