Jak je to s využitím lidského mozku?

Všeobecně přežívá tvrzení, že využíváme mozek pouze z 5 – 6 % jeho celkové kapacity.

Na místě je tedy otázka, co dělá oněch zbylých 95 či 94 %. Odpočívá? Je zakrnělých? Pracuje mimo naše vědomí? Čeká na něčí pokyn ?

Vnější svět a celý vesmír, který nás obklopuje, vnímáme prostřednictvím svých smyslů.

Tento vesmír je podle našeho smyslového i rozumového chápání svět třírozměrný. Bylo by však velice nerozumné domnívat se, ze trojrozměrností v našem čase všechno konci – psychotronické experimenty i další paranormální jevy napovídají, ze rozměrů bude zřejmě více.

Pokud přijmeme tento předpoklad, pak platí, že naše smysly nemohou signály z těchto jiných sfér přijímat. Jak těžké je pro nás pochopit,  „jak úzce závisí náš empirický svět na aparátu našich smyslu a přece, stačilo by malé posunutí a pociťovali bychom světlo jako teplo a teplo bychom vnímali jako světlo. Jen malá změna v našem sluchovém aparátu a byli bychom obklopeni neuvěřitelným kosmickým hlukem, byli bychom hluší pro to, co dnes nazýváme tóny a zvuky, avšak vnímali bychom tony a zvuky, které dnes „neexistují“. Totéž ovšem platí i pro naše myšlení.“ (1)

Neslouží tedy několik zbylých desítek procent kapacity našeho mozku pro to, aby vytvářelo ochrannou 5i bezpečnostní bariéru bránící signálům či informacím z jiných (vícerozměrných) sfér ? Nebo sladuje či přizpůsobuje nás, trojrozměrné bytosti pro život ve spektru mnohorozměrného bytí?

Je však možné docela jiné vysvětlení:

1. lidský mozek nebyl ještě úplně probuzen k plnohodnotné činnosti
2. lidský mozek dosud nedostal ucelený program pro rozvinutí všech svých schopností

Za prvé, jako každý jiný orgán i nervová soustava včetně mozku prochází určitým vývojem. Právě mozek je závislý na příjmu informací o okolním světě prostřednictvím smyslů. Podle schématu: (2)

podnět z vnějšího i vnitřního světa – smyslový orgán – nervové děje v kůže moz. hemisfér CNF – účel – reakce svalů. žláz – odchylka od užitečného efektu – konečný efekt – zpětná vazba ke smyslovému orgánu

Vyplývá z toho, že náš mozek za celou dobu své existence druhu Homo Sapiens Sapiens, se stačil rozvinout pouze 5-6 % své kapacity, což staví člověka na skromný počátek jeho dosavadního vývoje.

Za druhé, na určitém stupni vývoje lidstva jako celku či v daném momentu vyspělosti člověka jako individua přichází odblokování určité části mozkové kapacity a rozvinutí jeho nových duševních schopností (můžeme to nazvat i „prozřením“, „osvícením“, atd., mluvíme-li o jedinci). Avšak předčasné odblokování této kapacity (ať už z různých příčin) by mělo pro tohoto jedince za následek různé typy schizofrenních aj. patologických reakcí, stejně, jako i při selhání ochranné či bezpečnostní bariéry mozku, která nás chrání před vjemy z cizích sfér.

Odkazy

1) Nakonečný, M.: Podstata a lidský smysl magie. In: Wolf, J.: Člověk ve světě magie. O historii a současnosti magie v lidské společnosti. 1. vyd. Praha, Unitaria 1992
2) podle: Kahuda, F.: Mentální čas a šestý smysl člověka. Čas.lék. českých 115, 1976, č.39, s. 1212

-pk-

Z časopisu KPUFO – ZAZ Číslo 3/8, ročník 2/1993

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 345

error: Kopírování zakázáno!