Zázračné číslo 7,63 aneb Schumannova rezonance

Schumannova rezonance – 7.83 Hz, je v naší atmosféře přírodním rádiovým pásmem.

Toto číslo se stále častěji používá při prodeji produktů alternativní medicíny nebo jako lákadlo pro nějakou praktiku jako důkaz „vědeckých kořenů“ staronových mystických učení.

Tajemné číslo 7,83 se objevuje znovu a znovu jako druh zázračné frekvence, která může klientům přinést zdraví a psychickou pohodu.

Co to vůbec je Schumannova rezonance? Jak vzniká a co představuje? Jak se stalo, že došlo k jejímu spojení s lidským zdravím?

Stručně řečeno, Schumannova rezonance (1) je názvem rezonanční frekvence zemské atmosféry, mezi povrchem a nejhustší částí ionosféry. Jmenuje se po německém fyzikovi Winfriedu Otto Schumannovi (1888-1974), který po druhé světové válce pracoval krátce ve Spojených státech a předpovídal, že zemská atmosféra bude rezonovat na určité elektromagnetické frekvenci.

Pro představu si můžeme vzít uzavřený prostor uvnitř lahve, který má také rezonanční frekvenci, která se stane slyšitelnou. Taková láhev má rezonanční frekvenci přibližně 196 Hz. To je frekvence zvukových vln, které se nejúčinněji odrazí mezi stěny lahve, a šíří se rychlostí zvuku prostřednictvím molekul vzduchu.
Elektromagnetické záření je podobné, s tou výjimkou, že vlny se pohybují rychlostí světla a nevyžadují přenosové médium, jakým jsou molekuly vzduchu pro zvuk. Rychlost světla je mnohem rychlejší než rychlost zvuku, ale elektromagnetické vlny mají ještě mnohem více prostoru mezi povrchem Země a ionosférou, než zvukové vlny mezi stranami lahve.

Tato atmosférická elektromagnetická rezonanční frekvence je 7,83 Hz, což je blízko dolní části frekvenčního rozsahu ELF nebo extrémně nízké frekvence. Atmosféra má vlastní radiový ekvivalent něčeho, co přesahuje přes vrchol láhve: blesk. Blesky neustále probíhají po celém světě, mnohokrát za sekundu; a každý výboj je rádiovým zdrojem. To znamená, že naše atmosféra plynule rezonuje s rádiovou frekvencí 7,83 Hz, spolu s postupně slabšími frekvencemi 14,3, 20,8, 27,3 a 33,8 Hz. To jsou Schumannovy rezonance. Nemá to nic společného se samotnou Zemí, ani s životem, ani s žádným duchovním jevem. Je to jen důkaz fyzických projevů prostoru mezi povrchem Země a ionosférou. Každá planeta a měsíc, který má ionosféru, má vlastní soubor Schumannových rezonancí, definovaných velikostí planety.

Velikost rezonance přitom kolísá, jelikož ionosféra se stává více nebo méně hustou, což závisí do značné míry na množství slunečního záření, které ji zasáhne. V noci ta část ionosféry, která je ve stínu Země, se vytrácí. Dalším vlivem je, že tři světelné zdroje světa – Asie, Afrika a Jižní Amerika – jsou také sledovány denním / nočním cyklem a jsou také sezónní. Vrcholy intenzity rádiového signálu v Schumannově rezonanci tedy plynou z neustále se měnícího, ale přiměřeně předvídatelného rozvrhu.

Velmi důležitým faktorem je, že toto rezonované rádio z blesku je mizivě malou složkou elektromagnetického spektra, kterému jsme všichni přirozeně vystaveni. Převládajícím zdrojem je Slunce, ozařující Zemi infračerveným zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením. Všechny přírodní zdroje z vesmíru a dokonce i radioaktivní rozpad přirozeně se vyskytujících prvků na Zemi, produkují širokopásmový rádiový šum. Ty, kteří rezonují v Schumannově dutině, jsou jen nepatrnou, drobnou částí spektra.

I když tedy Schumannova rezonanční frekvence je určena rozměry Země, mnozí zastánci New Age a obhájci alternativní medicíny prohlašují 7,83 Hz za nějakou frekvenci Matky Země, a tvrdí, že je spojena se životem na Zemi, schovaná mezi všemi ostatními, silnějšími částmi elektromagnetického spektra. A prý má také zvláštní souvislost se zdravím lidského těla. Existuje obrovský počet produktů a služeb prodávaných za účelem zlepšení zdraví nebo nálady, přičemž se prodejci odvolávají na Schumannovu rezonanci jako na základ fungování takového výrobku.

Je snad zbytečné konstatovat, že Schumannova rezonance, její elektromagnetické záření nebo ionosféra Země, příp. číslo 7,83 nemá sebemenší vliv na zdraví lidského těla.

Jsou to přitom laciné cetky (laciné ovšem na výrobu, nikoli na prodej!), různé šperky, přívěsky a nálepky.

Prodejci tvrdí nejen, že jejich zboží poskytuje zdravotní prospěch, ale i sportovní výkonnost, a ohánějí se přitom Schumannovu rezonancí.

Příkladem jsou náramky Power Balance. Tom O’Dowd, bývalý australský distributor tohoto produktu uvedl, že mylarový hologram rezonuje na frekvenci 7,83 Hz. Když je prý náramek umístěn do přirozeného energetického pole těla, jeho rezonance „resetuje“ vaše energetické pole na tuto frekvenci.
Což je samozřejmě nesmysl. Za prvé, 7,83 Hz má vlnovou délku asi 38 000 kilometrů. Jedná se o obvod Země, a proto její atmosférická dutina rezonuje s touto frekvencí. 38 000 kilometrů je o hodně větší než 1 nebo 2 cm velký hologram; neexistuje žádný způsob, že by něco tak malého mohlo rezonovat na tak obrovské vlnové délce.

Totéž platí i pro lidské tělo. Lidské bytosti jsou tak malé vzhledem k rádiové vlnové délce 38 000 kilometrů, že neexistuje způsob, jak by naše anatomie mohla detekovat nebo komunikovat s takovým rádiovým signálem – jakýmkoli způsobem. Prodejní slogan je nesmyslný a lživý, což je každému, kdo trochu rozumí rezonanční fyzice, jasné.

Dalším produktem, uvádějícím Schumannovu frekvenci, jsou zvukové nahrávky, které kombinují dvě mírně přesazené frekvence a vytvářejí tak třetí kmitovou frekvenci 7,83 Hz, která je vnímána z interference obou. Tvůrci tvrdí, že to změní encefalogram vašeho mozku, což je prý prospěšné.

Fluktuace proudu v mozku, měřená na hlavě elektroencefalogramem, se může pohybovat v rozmezí od téměř nuly až do zhruba 100 Hz během normální aktivity, s typickým odečtem blízko spodního konce měřítka. Toto se překrývá s 7,83 – což jakoby naznačuje souvislost se Schumannovou rezonancí.

Ovšem v tom je háček. Zvukový záznam je zvukový, nikoli rádiový. Je to fyzická oscilace molekul vzduchu, nikoliv šíření elektromagnetických vln. Oboje nemá prakticky nic společného. Zvuková vlna neovlivňuje rádiové vlny a naopak. To je opět jasné všem, kdo prošli alespoň středoškolskou fyzikou.

Není žádná cesta, jak by zvukový tón způsobil změnu mozkové aktivity a změnu frekvenci v mozku tak, jako jsou zvukové vlny. To je opět nesmysl.

Takže je zřejmé, že jakýkoliv produkt, služba, tvrzení v článku, na webové stránce nebo v knize, opírající se o vliv Schumannovy rezonance, je blábol a nesmysl. Země nemá žádnou zvláštní frekvenci. Život na Zemi není závislý na žádné specifické frekvenci, ani ji tato nijak nevylepšuje ani neovlivňuje. Jsou to vždy pavědecké bláboly, které mají dát pověstnému „zajíci v pytli“ vědecký nádech a zdání nějakého tajemného vlivu, který má nějaký rádoby fyzikální základ, který se ovšem v žádném případě nekoná.

Odkaz :

(1) Schumann resonances. Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances