Nervová soustava Země

Proč jsou některé oblasti postihovány tolika epidemiemi a katastrofami? Není v tom tragická zákonitost?

Vzal jsem tisíc kartotéčních štítků (po jednom pro každý rok tohoto tisíciletí), na které jsem stylizovanými symboly zaznamenával všechny pozoruhodné jevy v biosféře, atmosféře i litosféře, v kosmu i v historii těch či oněch států…

Pak se objevila druhá tisícovka – pro první tisíciletí našeho letopočtu. Potom ještě 700 dalších štítků, protože jsem překročil časovou hranici Kristova narození (ten se ostatně narodil v roce maximální sluneční aktivity).

Práci, podobnou mé, podnikl v roce 1917 A. Čiževskij (1), který se ve svých dvaceti letech stal zakladatelem nejen heliobiologie, ale i historiometrie.

Bohužel stranou pozornosti Čiževského zůstala otázka: proč se epidemie šíří ve skocích – z první osady do třetí, a vyhnou se druhé? Nebo například proč námořníci, kteří v roce 1835 uprchli z morem postižené Alexandrie, vůbec nikoho nenakazili ani v Itálii, ani ve Francii, ba ani v Libyi? Proč po zavedení karantén ve Francii, Itálii, Dalmácii se tam epidemie moru začaly opakovat osmkrát(!) častěji? Proč zdravotnice Susanna Pellaragnová, deportovaná z Japonska do vlasti jako nositelka viru AIDS, se na Filipínách ukázala být zcela zdravá?

Při hledání odpovědí jsem pokreslil nejednu mapu, dokud jsem si neuvědomil, že Země má tvar koule…

Když jsem zabodl kružítko do prostoru Turfanské prolákliny (2), zjistil jsem, že himálajské vrcholky jsou seřazeny jakoby na čísi povel podél kružnice opsané z tohoto bodu. Totéž platí i o jihovýchodním pobřeží Arábie. To je „ovládáno“ středem, ležícím v Malé Asii v prostoru jezera Tuz (3). A střed v prostoru Ománského poloostrova určuje i tok řeky Jordán, i linii východního pobřeží Středozemního moře.

Stejně vzdálená od podobných center se ukázala být i ložiska užitkových nerostů… Místa zrodu vichřic, uragánů, mořských proudů, bouřek a záplav jsou rovněž spjata s těmito centry. A rovněž takové jevy jako jsou UFO, spiritistické úkazy, Bermudský trojúhelník, byly spojeny s těmito centry a jejich siločárami (zlomy zemské kůry, podél nichž namnoze tečou řeky, vznikají jezera), jakož i havárie ponorek nebo havárie na Černobylské jaderné elektrárně.

Na plánech velkých měst se ukázaly být stejně vzdálené od podobných, leč méně výrazných center i domy, kde žijí lidé nemocní rakovinou, ischémií…

Všechno mluvilo pro to, že existuje nějaký systém gravitačních elektromagnetických pólů, GEM.

Po seznámení s některými publikacemi jsem zjistil, že geologové různých zemí zkoumají již čtvrt století pomocí kosmických družic část mých GEM pólů. A potvrzují, že v jejich centru se projevují jak pozitivní, tak i negativní gravitační a elektromagnetické anomálie. Ale za 25 let prozkoumali jen několik málo nejvýraznějších akupunkturních bodů tváře naší planety, uzlů její nervové soustavy. Proč? Prostě proto, že geologové nečtou práce lékařů a lékaři práce geologů…

To je škoda. Mohli bychom se vyvarovat mnohých neštěstí.

Na základě telefonátů několika stovek Moskvanů jsem již zpracoval, zatím v náčrtku, mapu rozšíření různých onemocnění ve městě. Ta umožňuje mluvit i o nových zákonitostech ve vazbách mezi výskytem onemocnění, jejich průběhem a přechodem do nových forem na tom či onom místě; vypovídá i o tom, jak je možné a jak je zapotřebí reprofilovat nemocnice a léčebny, aby lidé v nich neumírali, ale uzdravovali se.

Odkazy

(1) Čiževskij, A.L.: https://ru.wikipedia.org/
(2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Turfansk%C3%A1_prol%C3%A1klina
(3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuz

Valerij J. Chrapov (1948 – 2001) http://hrapov.narod.ru/

TA 50/1991