Nevyzpytatelný rébus Nostradama

Michel de Nostradamus žil v období renesance, byl lékařem, astrologem a prorokem.

Jeho vynikající kniha „Proroctví“, nejednou vydávána v mnoha zemích světa, vzbuzuje stále zájem u mnoha čtenářů i badatelů. „Žádná historická osobnost nevyvolává tak dlouho po svém životě tolik otázek i dohadů – nazývali ho „prorokem všech věků“ i „opilým synem hluché matky“.

Už v letech 1550 – 1566 Nostradamus poznal evropskou slávu tím, že vytvořil nový literární žánr – politické proroctví, napsané ve verších. A základní paradox Nostradamovy tvorby je, že 99 % jeho proroctví se stávají pochopitelnými až poté, co se událost stane. Proč tomu tak je? Nostradama je těžké překládat, protože svá proroctví psal ve starofrancouzštině, kterou znají už jen nemnozí specialisté. V textech jeho veršů je řada anagramů, zkratek, které je nutné rozšifrovat. Kromě toho, významnou součástí textů je astrologická symbolika a tak studium jeho díla vyžaduje znalost této staré nebeské nauky. To je nad síly dnešního člověka.

Proč to vše tak zamlžil?

On o tom sám píše svému synu césarovi:

  • „Chtěl jsem v temných a záhadných výrazech vyprávět o změnách v osudech lidstva, třeba i nejzávažnějších, neurážejících ovšem křehké city.“

Ovšem nic dobrého v Nostradamových textech nečeká – války, katastrofy, masové vraždění, smrt korunovaných hlav. Z toho se v podstatě skládá celá světová historie.

Je pravda, že v proroctvích je možné najít řadu připomínek na budoucí techniku?

V Nostradamově době neexistovaly slova jako „tank“ nebo „letadlo“. Válku mohl nazval válkou, revoluci – revolucí, ale těžko lze v „Proroctvích“ hledat soudobé technické termíny.

V řadě veršů Nostradamus hovoří o jakémsi „ohni z nebe“. Buď má na mysli obyčejný blesk, je však daleko více proroctví, ve kterých kontext směřuje spíše k bojovému použití letectva nebo dělostřelectva:

  • „Ohněm z nebe bylo město sežehnuto.“ Nebo: „Na 45 stupni zahořelo nebe, oheň se přiblížil k velkému novému městu. Okamžitě vzplanul plamen, když zatoužil vyzkoušet Normany.“

Většina badatelů, zkoumajících tento verš, jej interpretuje jako předpověď těžkých dob pro USA – na 45 stupni severní šířky leží New York.

V této sérii proroctví je možné najít popis vzdušných bojů:

  • „Zbraně budou dlouho útočit z nebe … na nebi je vidět oheň, běžící dlouhou jiskrou. Přemýšlí, že v noci je vidět slunce, Když vidí selátko – poločlověka.“

Sele – poločlověk : to je co ? Voják v plynové masce? Nebo pilot s kyslíkovou maskou?

V následujících verších většina komentátorů vidí předpověď ponorkového loďstva.

  • „Když ryba, žijící na zemi i na vodě, bude vyhozena na břeh silnou vlnou. Její podivný a úžasný tvar. Nepřátelé velmi brzy přistanou mořem k stěnám.“

Na první pohled to tak vypadá. Ale vznikají otázky. Proč bojují na nebi armády – letectvo – a ne blesky, které lidé ve všech dobách chápali jako znaky shůry? Proč sele-poločlověk – voják v plynové masce, a ne zrůda, kterých se rodilo vždy plno? Proč ryba – obojživelník, tedy ponorka, a ne nějaká mořská příšera?

73 let a 7 měsíců

Mluvil Nostradamus také o Rusku?

Ano a docela dost. Jakoby předpověděl komunismus a také to, že se Rusko stane zachráncem světa. Obšírněji hovoří Nostradamus o „novém Akvilonu“, který badatelé přisuzují k SSSR (1917 – 1991), v dopise Jindřichu II.

Napsal, že v měsíci říjnu se stane velký přesun … vyroste nový Babylon, ale bude trvat 73 let a 7 měsíců. (je to přesně tolik od Říjnové revoluce, co byl zvolen první ruský prezident.) Připomíná také válku, ve které pouze lidové nadšení bude zárukou vítězství. (Poselství, 24-29)

Podle názoru astronomů mají Nostradamovy astrologické úvahy daleko k dokonalosti. Dopustil se hrubých chyb ve výpočtu lunárních fází, i v některých osobních horoskopech.

Historikové se domnívají, že Nostradamus čerpal z knih předchozích autorů, že byl prostým kompilátorem.

Je také možné, že se všichni mýlíme. Máme tendenci pohlížet z našich dob na 16. století skoro jako na dobu kamennou. Podceňujeme své předky. Ale v té době už byl znám princip parního stroje, existovaly palné zbraně, dělostřelectvo. Leonardo da Vinci vytvořil projekty létajících strojů, tanku, ponorky.

A vůbec, jaký je užitek z proroctví, když z nich není možné cokoliv vyčíst dříve, než se daná událost stane? Všichni, kteří se pokoušeli cokoliv vyčíst pro budoucnost, se mýlili.

Rozšifrujte proroctví!

Uvádíme zde 3 verše, které ještě nebyly interpretovány a zřejmě se nestaly. Nechcete se pokusit o výklad?

  • „Muž z východu opustí svou rezidenci, aby přešel přes Appeninské hory a navštíví Gallii, pronikne nebem, vodou i sněhem, a každého porazí svým žezlem.“
  • „Od Černého moře a veliké Tartarie, nějaký král přijde navštívit Gallii. Projde Alanii i Arménii, a v Vizintii zanechá krvavé žezlo.“
  • „Zářící událost znovu oceněná starcem. Stane se tak velikým s pomocí Juga i Akvilonu, Svou rodnou sestrou vychované plemena, zabitý při útěku v houštině Ambellona.“

Z ruských zdrojů