Výzkum mimosmyslových schopností člověka pomocí EEG (4)

Vědecký výzkum mimosmyslových schopností člověka je cesta, jak najít důkazy pro existenci různých jevů a jak nalézt způsob jejich fungování.

Ověření schopností osob se zvláštními schopnostmi umožní vyhnout se podvodníkům.

Přenos negativních pocitů

Experiment:

Leningradský vědec V. P. Leutin (1) prováděl pokusy, při nichž byla jedna osoba napojena na EEG a jiné osobě v oddělené vzdálené místnosti byly v desetivteřinových intervalech elektricky „stimulovány“ konečky prstů. Intenzita elektrického proudu byla různá, řídila se i prahem bolesti pokusné osoby. Leutin údajně zjistil signifikantní korelaci mezi elektrošoky vysílajícího a EEG příjemce, ačkoliv nebylo upřesněno, jak se tato souvislost projevovala.

Nás na tomto pokusu nejvíc zaujme to, že jako médium pro zjišťování možného anomálního přenosu informací byly zvoleny elektrošoky v blízkosti prahu bolesti. V SRI se pracovalo se záblesky světla a jistě existuje pro dráždění mozku řada dalších, méně brutálních možností, než jsou elektrošoky. Na těchto příkladech vidíme, že v sovětském Rusku si vědci s výběrem metod příliš nelámali hlavu. Nepochybně se snažili vyvolat v mozku vysílajícího co nejintenzivnější reakci, a volili proto metodu silného fyziologického podráždění. Výzkum PSI se zde soustředil hlavně na možnosti mentálního ovlivňování na dálku.

Experiment:

Ruští badatelé tvrdí, že telepaticky se snadněji dají přenášet negativní emoce. Jednou prý museli přerušit pokus, neboť křivka EEG přijímajícího – byl jím herec Karl Nikolajev (2) – vykazovala tak drastické změny, že se lékaři báli o jeho zdraví. Co se stalo? Nikolajevův přítel Jurij Kamenskij (4) se rozhodl změnit způsob telepatického přenosu. Místo aby jako dosud vysílal obrazy, začal pracovat s emocemi. V duchu si představil, že Nikolajeva škrtí – a ten prý najednou sotva popadal dech a začal se dusit. (3/102)

Ovlivňování vln alfa

Otázkami mentálního ovlivňování se zabývá i Jurij Dolin (5), nepochybně jeden z nejpečlivějších badatelů nové ruské parapsychologie. Při jednom z jeho experimentů měli senzibilové za úkol telepaticky navodit u pokusné osoby, nacházející se v jiné místnosti, střídavě stavy napětí a uvolnění. Pokusná osoba se nacházela v zatemněné, zvukově i elektricky izolované místnosti a byla po celou dobu napojena na EEG.

Dolin chtěl zjistit, zda telepatický příkaz k aktivaci potlačí u pokusné osoby vlny alfa a naopak, při pokynu uvolnit se, je zase vyvolá. Ukázalo se, že při telepatickém pokynu k aktivaci skutečně došlo k signifikantnímu potlačení těchto vln, a to jak v levé, tak i v pravé mozkové hemisféře. Při pokynu uvolnit se zaregistroval elektroencefalograf nárůst vln alfa rovněž v obou hemisférách. (3/108)

Vlny alfa a výsledky Psi schopnosti

Vlny alfa byly spojovány se stavy snížené pozornosti, zklidnění myšlenkových procesů, celkového uvolnění. Ve stavu meditačního pohroužení ukazuje EEG nárůst amplitudy vln alfa. Laboratorní výzkum souvislosti mezi vlnami alfa a výkony dosaženými při experimentech s PSI přitom neposkytuje jednoznačný obraz. Ve skutečnosti si dokonce odporují. Zatímco jedna řada pokusů ukazuje pozitivní souvislost, jiné řady vedou spíš k negativním závěrům: zvýšená aktivita rytmu alfa je provázena horšími výsledky PSI.

S pomocí jednoho důmyslného experimentu se podařilo prokázat, že četnější výskyt rytmu alfa vede k lepším výsledkům jen tehdy, když pokusné osoby zároveň dokáží introspekcí správně – tedy v souladu s měřenými údaji – vnímat svůj niterný stav. Vlny alfa tedy mohou sloužit jako „nosná frekvence“ paranormálních informací, ale teprve uvědomování si tohoto vnitřního stavu umožňuje pokusné osobě skutečnou identifikaci signálů PSI.

Bádání amerického psychofyziologa Edgara Wilsona vedlo k dalším významným poznatkům o roli vln alfa v mozku. Tyto poznatky umožňují i nový fyziologický přístup k problému rozlišování paranormálních a transpersonálních zážitků.

Wilson prováděl svůj výzkum v Monroeově institutu (6) s pokročilými účastníky kurzů Gateway. V těchto kurzech jsou změněné stavy vědomí navozovány pomocí hemi-sync nahrávek, které byly používány i během tréninku PSI-špionů. Výzkum nejprve ukázal, že se zpravidla vyskytují všechny typy vln současně. Důležité jsou rozdíly v hustotě vln a v jejich lokalizaci v jednotlivých oblastech mozkové kůry. Wilson prokázal, že zvýšený výskyt vln alfa vede k výraznému potlačení jak nízkofrekvenčních vln delta, tak i vysokofrekvenčních vln gama. Jakmile vlny alfa zeslábly, zesílily automaticky vlny delta a gama. Byla zjištěna korelace mezi transpersonálními, mystickými a meditativními stavy a vlnami gama a delta. Wilson z toho usoudil, že vlny alfa jsou jakýmsi strážcem prahu, který reguluje vstup do těchto stavů a opětovný výstup z nich. Zesílenou aktivitu vln alfa lze přirovnat k motoru běžícímu bez zařazené rychlosti. Mozek se nachází ve stavu připravenosti a formuje naše vnímání časoprostorové reality. Když během meditace opustíme oblast rytmu alfa, vstoupíme do oblasti nezprostředkovaného vnímání reality. Vnímáme to, co v daný okamžik je, a ne to, co očekáváme, že by být mělo. Branou alfa opouštíme normální stav vědomí, formovaný kategorií času.

Je tedy docela dobře možné, že paranormální jevy dosahují našeho vědomí s frekvencí alfa, protože ta se vyskytuje ve větším rozsahu právě na hranici mezi stavem analytické pozornosti (rytmus beta) a mystického vhledu (rytmus delta a gama). PSI je fenomén vyskytující se na jejich prahu.

Zkoumání fyziologických průvodních jevů anomální kognice se věnovali badatelé v Japonsku, v Národním ústavu radiologických věd (National Institute of Radiological Sciences, NIRS) (7). Z laboratoří tohoto ústavu přicházejí v posledních letech velmi zajímavé studie, obsahující nové poznatky o elektrických aktivitách mozkové kůry během procesů PSI.

Při jednom pokusu s telepatií se vysílající a příjemce nacházeli v oddělených místnostech. Percipient se měl snažit nejen zachytit obsahy, které se vysílající pokoušel přenést, ale také registrovat ty časové úseky, během nichž k přenosu došlo. Nepodařilo se mu však správně ani jedno, ani druhé. Analýza dat EEG ukázala, že anomální kognice souvisí s vizuálním vnímáním; projevuje se to větší amplitudou vln alfa u percipienta v té oblast mozkové kůry, v níž probíhá zpracovávání smyslových vjemů.

Navíc byly u příjemce jako izolované reakce zjištěny dva charakteristické vlnové vzory. První reakce se projevovala v takzvaných okcipitálních a parietálních oblastech mozku a byla ukončena reakcí přední oblasti. Z pokusů se dá soudit, že příjem mimosmyslových informací lze rozpoznat na základě výrazné změny frekvence alfa i v případě, že přenášené obsahy nejsou vědomím registrovány. (3/153)

Odkazy

(1) V. P. Leutin, http://j-asymmetry.com/2011/12/leutin_1_2010/, http://www.lfr.org/lfr/csl/library/fsu1.pdf, http://www.amazon.com/V.-P-Leutin/e/B001I7AEXM
(2) Karl Nikolajev, http://piligrim.livejournal.com/101608.html, http://books.google.cz/
(3) Gruber, Elmar R.: Tajné služby a parapsychologie. Tajný výzkumný program CIA a revoluční poznatky nové parapsychologie. Dialog Liberec, 2005.
(4) Jurij Kamenskij, http://doplnek.com/content/telepatie-ruzne-uhly-pohledu-moznosti-zkusenosti, http://zivotni-energie.cz/telepatie-prenos-myslenek-na-dalku.html
(5) Jurij Dolin, http://www.lfr.org/lfr/csl/library/fsu1.pdf
(6) Monroe Institute, http://www.monroeinstitute.org/resources/videos/cat/human-plus
(7) National Institute of Radiological Sciences, NIRS Japonsko, http://www.nirs.go.jp/ENG/

Pokračování