Výzkum mimosmyslových schopností člověka pomocí EEG (6)

Vědecký výzkum mimosmyslových schopností člověka je cesta, jak najít důkazy pro existenci různých jevů a jak nalézt způsob jejich fungování. Ověření schopností osob se zvláštními schopnostmi umožní vyhnout se podvodníkům.

Tento článek je přístupný pouze předplatitelům. Přihlašte se, informace o úhradě najdete ZDE.
Před několika lety se podařilo dvěma skupinám badatelů – jedné v USA a další v Mexiku – tento pokus úspěšně zopakovat. Americká studie prokázala, že při přenosu cílových obrazů vznikaly u příjemce jiné evokované potenciály, než když cílové obrazy nebyly přenášeny.

Také japonští vědci v Laboratořích bioemisí zkoumali, zda evokované potenciály vykazují znaky, podle nichž by se daly rozlišit periody, v nichž dochází k anomálnímu transferu informací, od period, kdy se tak neděje. Experiment Hideyukiho Kokuboa (1) a jeho spolupracovníků je zajímavý už proto, že tento vědecký tým poprvé v Japonsku důsledně uplatnil ta opatření, která vypracovali ve svém společném komuniké o pokusech s celistvým polem Ray Hyman (2) a Ch. Honorton (4). To, co je pro západní badatele samozřejmostí, bylo v Japonsku novum. Stejně jako jejich ruští a čínští kolegové, ani Japonci si příliš nelámali hlavu s pečlivostí a opatrností při provádění paranormálních experimentů. Proto je také třeba pohlížet na výsledky jejich pokusů s určitou dávkou skepse a interpretovat je spíš zdrženlivě. Ze stejného důvodu přední badatelé PSI na Západě sice sledují dění v Rusku a východní Asii se zájmem, výsledky tamních experimentů však nezohledňují ve svých zobecňujících závěrech. Nezbývá než doufat, že se to v dohledné budoucnosti změní.

Ve zmíněném Kokuboově experimentu byly pokusným osobám zadány úkoly z oblasti RV. Měly zjistit, kde se nachází cílová osoba a čím se právě zabývá. K dispozici měly jen fotografii této osoby. Pokus trval asi hodinu a půl. Během této doby byl zaznamenáván jejich EEG a rovněž jejich takzvané sluchové evokované potenciály. Grafy EEG neumožňovaly žádný jednoznačný závěr, ale evokované potenciály ukazovaly tendenci k menším amplitudám při sezení, než tomu bylo před ním a po něm.
PSI je často spojováno s funkcí pravé poloviny mozku. Ta má obecně ve svém popisu práce spíše umělecké aktivity, poslech hudby, rozlišení obličejů, prostorové uspořádání; levé hemisféře je naproti tomu přiřazováno počítání, jazyk, logické myšlení.

Pokusy na pravou a na levou hemisféru mozku

Pokusy amerických badatelek Gertrudy Schmeidlerové (obr.1) (5) a Michaeleen Maherové (obr.2) (6) však této tradiční představě odporují. Obě experimentálně zkoumaly, jaké typy paranormálních úkolů dokáže ta či ona polovina mozku lépe zvládat. Výsledky experimentů vedly k následujícímu závěru: paranormální výkony nejsou nutně doménou pravé hemisféry, nýbrž jsou zvládány buď jednou, nebo druhou hemisférou podle toho, o jaký typ úkolu se jedná.

V průběhu experimentů objevily badatelky jako vedlejší produkt další zajímavou skutečnost: pokusné osoby mužského pohlaví dosahovaly při těchto specifických experimentech, zaměřených vždy na jednu polovinu mozku, lepší výsledky než pokusné osoby ženského pohlaví. To podporuje poznatek neurofyziologů, že specializace mozkových hemisfér je u mužů vyvinutá silněji než u žen. (3/156)

Žák a mistr čchi-kungu – přenos energie

Součástí již probíhajícího prvně uvedeného programu je výzkum jisté formy působení na dálku, která je mezi japonskými bojovými uměními známa pod označením tohate. Tohate je japonský ekvivalent náhlé cílené emise energie čchi, jak je známa z čínského čchi-kungu. Jamamoto zkoumal otázku, zda žáci čchi-kungu skutečně mají schopnost fyzicky vnímat tuto mistrem vysílanou emisi, jak se traduje. Aby byla vyloučena možnost sugesce, nacházeli se mistr čchi-kungu i jeho žák v oddělených izolovaných místnostech, z nichž každá byla v jiném patře budovy. V různých, náhodně zvolených časových okamžicích provedl mistr akci tohate. Na 6 z celkem 16 akcí reagoval žák během necelé vteřiny. Při druhém experimentu reagoval žák v rozmezí 5,5 sekundy celkem 16krát na 49 akcí mistra.

V průběhu dalších pokusů byl adept napojen na EEG. Střední amplitudy rytmu alfa v pravém čelním mozkovém laloku vykazovaly statisticky významné změny v okamžicích, kdy se mistr pokoušel emitovat čchi. Badatelé to považují za důkaz, že dochází k anomálnímu přenosu informace – nezávisle na vědomé reakci žáka -percipienta.

Zajímavá je také otázka, zda vědomá kontrola průtoku energie čchi tělem jednoznačně koreluje s některými fyziologickými parametry. Pokud by se taková souvislost prokázala, bylo by možněji přenést i na klasické experimenty s PSI. Pak by se možná také dalo určit, zda PSI a čchi jsou pouze dva různé názvy pro stejnou věc, nebo zda se jedná o různé formy anomálního transferu informací.

Jošio Machi (7) z tokijské Denki univerzity zkoumal fyziologické vzorce vznikající během speciálního cvičení čchi-kungu, kterému se říká malý oběh. Během tohoto cvičení cirkuluje čchi od prostředního kanálu v zadní části těla (du mai) k prostřednímu kanálu v přední části (ren mai). Čchi je vedena z podbřišku podél páteře kanálem du až k temeni hlavy a odtud dále přes přední část trupu kanálem ren zpátky dolů. Cirkulace je uvedena do pohybu pomocí dechu a představivosti.

Machi došel k některým zajímavým výsledkům. Mistrovo dýchání se zpomalilo ze 14 nádechů za minutu před cvičením na 6 nádechů za minutu během cvičení. Tato nápadná změna dechu měla souviset s cirkulací čchi. Aby tuto hypotézu přezkoušel, zkoumal Machi průběh vln alfa. Uprostřed dýchacího cyklu, tedy v okamžiku nejhlubšího nádechu a roztažených plic, se na temeni hlavy spojuje čchi předního kanálu s čchi zadního kanálu. V tomtéž okamžiku jsou vlny alfa v celé střední oblasti mozkové kůry nejintenzivnější (viz fotografie č. 13). Machi je přesvědčen, že tato zvýšená aktivita vln alfa je projevem pohybu čchi v těle. Pokud jsou vlny alfa skutečně stavem připravenosti pro PSI, může tento výsledek představovat indicii toho, že mezi PSI a čchi existuje úzká souvislost.

Opakovaně byla zaznamenána zvýšená aktivita pomalých mozkových vln během čchi-kungu, zvláště vln alfa s vysokou amplitudou. Někdy docházelo přímo k explozi těchto vln.

Kimiko Kawano (8) z Nippon Medical School v Tokiu zjistil, že v průběhu léčebného působení dochází k určité synchronizaci obrazu EEG mezi mistrem a percipientem. U obou se objeví frontálně vlny alfa a frekvence těchto vln se u pacienta i léčitele také zvýší. Dochází rovněž k synchronizaci vln beta, což je indikátorem toho, že se uskutečňuje anomální přenos informací, který se přímo týká mentálních procesů.

Na výzkumu Japonců je zvláště nápadný jejich uvolněný a výrazně lékařsko-technologicky zaměřený přístup k paranormálním jevům. Řada zajímavých nápadů je okamžitě realizována a ztvárněna v konkrétních experimentech. Zdá se však, že někdy je tato realizace bohužel až příliš rychlá a jsou poněkud zanedbávána hlediska, která hrají právě v parapsychologii velmi důležitou roli – pečlivost a rozvážnost při metodické přípravě pokusů i při jejich provádění. Často zůstane u pilotních experimentů, které nejsou následovány dalším systematickým bádáním.

Přesto bychom neměli podcenit energii, s níž se japonští výzkumníci parapsychologickému bádání věnují. Jsem pevně přesvědčen, že z Japonska – a z Číny – by mohly vzejít významné impulzy pro odhalení tajemství anomálních mentálních fenoménů, podaří-li se tam skloubit existující vědecký potenciál a badatelské nadšení s metodickými požadavky tohoto oboru.

I když zde běžně hovoříme o emisích čchi, neměli bychom přitom zapomínat, že věda dodnes neví, co tato čchi vlastně je. V tomto směru jsme na tom s čchi podobně jako s PSI. Čchi je tedy dnes jenom nálepka pro skupinu jevů, jejichž podstata a funkce jsou pro nás zatím velkou neznámou.

Některé jevy spojené s čchi se podobají anomální kognici, jiné anomální perturbaci a další se zase kategoriemi PSI vůbec nedají popsat.

Zdá se, že existují subtilní energie, pronikající živými organismy a celým kosmem, a že je možné tyto energie určitými fyzickými a duchovními cvičeními vědomě kontrolovat. Zatím však nedokážeme tyto energie teoreticky vysvětlit a kategorizovat. (3/183)

Odkazy

(1) Hideyuki Kokubo, http://www.parapsych.org/users/kokubo/profile.aspx
(2) Ray Hyman, http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Hyman
(3) Gruber, Elmar R.: Tajné služby a parapsychologie. Tajný výzkumný program CIA a revoluční poznatky nové parapsychologie. Dialog Liberec, 2005.
(4) Charles Honorton, http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Honorton
(5) Gertrude Schmeidler, http://archived.parapsych.org/members/g_schmeidler.html
(6) Michaeleen Maher, http://archived.parapsych.org/members/m_maher.html, http://unsolvedmysteries.wikia.com/wiki/Dr._Michaeleen_Maher
(7) Yoshio Machi, http://www.uri-geller.com/tdu.htm
http://www.zoominfo.com/p/Yoshio-Machi/113260145
(8) Kimiko Kawano, http://www.zoominfo.com/p/Kimiko-Kawano/137980034

Pokračování