Parapsychologie a psychotronika

Představu o vývoji těchto směrů během uplynulých let přináší kapitola z knihy Zdeňka Vojtíška:

3.17 Parapsychologie a psychotronika

Jako parapsychologické se obvykle nazývají fenomény, popisované jako přenos myšlenek na dálku (telepatie), působení na předměty duševní silou (telekineze) a jasnovidné poznávání navzdory vzdálenosti v prostoru či v čase (telegnoze). Někdy se mezi takové záhadné jevy počítá i levitace (vznášení), materializace (zhmotňování), nověji např. i tzv. psychická chirurgie (operace holýma rukama), pyramidologie apod. Zkoumání těchto jevů často v kombinaci s bádáním v oblasti UFO (3.18) je typické pro tzv. záhadologii, aktivitu volného času, jíž je možné se věnovat prostřednictvím množství klubů, společností, projektů, besed, knih a časopisů.

Novodobý zájem o skryté (někdy také nazývané okultní) schopnosti člověka podnítil švédský mystik (3.13) EMANUEL SWEDENBORG (1688-1772). Je tradováno několik příhod, v nichž osvědčil mimořádné duševní schopnosti, ale nejslav¬nější byla jeho vize požáru ve Stockholmu roku 1759. V době požáru pobýval Swedenborg u svého přítele v Londýně, jemuž oznámil nejen existenci tohoto ] žáru, ale i podrobnosti o jeho průběhu.
Tento zájem posílily na sklonku 18. století léčitelské seance FRANZE ANTONA MESMERA (1734-1815) a jeho pokračovatelů (3.11) a rozšíření, resp. zrod dvoi velkých ezoterických tradic 19. století: spiritismu (3.8) a Nového myšlení (3.16).

Prudký rozvoj vědy v téže době způsobil touhu zkoumat tyto mimořádné duševní schopnosti na vědeckém základě. Jejím plodem bylo založení Společnosti pro psychická bádání roku 1882 v Londýně. Rozšíření této společnosti do Spojených států amerických a spolupráce některých známých osobností, jako např. filozofa! WILLIAMA JAMESE (1842-1910), pak znamenalo další krok na cestě k ustanovení oboru na pomezí renomované vědy a ezoterického náboženství.
Na evropském kontinentě posunuli zkoumání mimořádných psychických schopností člověka k lepšímu renomé někteří francouzští a britští vědci. V Paří¬ži vznikl roku 1919 Mezinárodní ústav pro metapsychiku pod vedením profeso¬ra lékařské fyziologie CHARLESE RICHETA (1850-1935). Ve třicátých letech mi¬nulého století prováděl experimenty s tzv. mimosmyslovým vnímáním profesor matematiky v Londýně SAMUEL GEORGE SOAL (1889-1975).

Ustanovení oboru se zájemcům o zkoumání skrytých lidských sil podařilo ve třicátých letech minulého století díky americkému přírodovědci JOSEPHU BANKsu RHINEOVI (1895-1980). Tehdy byl pověřen vedením laboratoře na univerzitě v Durhamu v Severní Karolíně. Zavedl název parapsychologie, jako oblast jejího zájmu označil tzv. mimosmyslové vnímání (i v češtině se pro ně vžila zkratka ESP) a vypracoval metodologii parapsychologického zkoumání. Dlouhodobě pracoval s tzv. Zenerovými kartami, souborem 25 karet, které na sobě nesou pět sym-bolů a které mají být vhodné pro testování schopností mimosmyslového vnímání.

Pojem parapsychologie si vložilo do názvu i několik odborných časopisů, které dodnes vycházejí a uveřejňují výsledky parapsychologického bádání. Tento pojem se rozšířil také díky kritickým pracím německého psychologa a filozofa MAXE DESSOIRA (1867-1947). Zároveň však pojem získal u veřejnosti poněkud pejorativní význam. To snad bylo důvodem, proč se mezi francouzskými parapsychology začal od roku 1955 prosazovat pojem psychotronika. Ten se pak rozšířil hlavně v sovětském bloku, kde se v tomto oboru prosadili především badatelé ze Sovětského svazu a z Československa.

V době studené války se od parapsychologie očekávalo i vojenské využití; tyto naděje však byly na obou stranách zklamány a utajování výzkumů a pověsti kolem nich rozvoji oboru spíše uškodily. Kořeny parapsychologie (metapsychologie) u nás nalezneme mezi českými meziválečnými hermetiky (3.4.1).

V jejich prostředí vznikla roku 1922 Společnost pro psychická bádání a později Společnost pro psychická studia. Tyto společnosti sdružovaly kromě hermetiků i osobnosti, které se později uplatnily v rozvoji české parapsychologie. Byli to především VIKTOR MIKUŠKA (1882-1966) a KAREL KUCHYŇKA (1892-1984), kteří se starali o propagaci metapsychologie v pravidelné čtrnáctidenní příloze oblíbeného společenského časopisu Pestrý týden. Vycházela od roku 1927 do zániku časopisu roku 1940.
Klasikem parapsychologie u nás se ovšem stal sochař a „duchovědný badatel“ BŘETISLAV KAFKA (1891-1967). Metapsychologické vědě, jak nazýval parapsychologii, se věnoval řadu let a podle svých zápisů provedl stovky experimentů s lidmi, kteří byli vůči parapsychologickým jevům citliví (nazýval je citlivci, příp. subjekti). V knize Nové základy experimentální psychologie (1925) shrnul svou životní teorii a dokládal ji popisem svých experimentů a pozorování. Kniha se stala velmi populární. Poslední vydání před obdobím cenzury, která postihla i tuto knihu, bylo roku 1949 jedenácté.
Popularita Metapsychologie (přílohy Pestrého týdne) a Břetislava Kafky zajistila rozvíjení této tradice u nás v několika následujících desetiletích. Další generaci zastupuje ZDENĚK REJDÁK (*1934), který Kafku navštívil již jako gymnaziální student roku 1950. Přičinil se o prosazení nového jména pro parapsychologii – psychotronika – s ohledem na negativní konotace, které vzbuzuje předpona para. Slovo má zřetelný názvuk ke slovu elektronika. Je tím patrně vyjádřeno přesvědčení, že parapsychologické jevy jsou vysvětlitelné energetickými projevy částic, podobných elektronům. Projevy těchto částic by pak byly způsobeny psychickými procesy.

Na konci šedesátých let minulého století se československým psychotronikům podařilo získat základnu v Komitétu aplikované kybernetiky Československé vědeckotechnické společnosti. Záštitu této sekci poskytl v závěru svého života známý psychiatr a neurolog, profesor JAROSLAV STUCHLÍK (1890-1967).

Sekce pro psychotroniku tohoto Komitétu zorganizovala roku 1973 Světový kongres psy¬chotroniku v Praze. Zdeněk Rejdák se stal předsedou nově založeného Meziná¬rodního sdružení pro psychotronický výzkum. Kromě něj ve sdružení praco¬val také výše zmíněný Karel Kuchyňka, římskokatolický kněz a lidový léčitel FRANTIŠEK FERDA (1915-1991) a fyzik KAREL DRBAL (1902-1980), s nímž Rejdák uveřejnil několik publikací. Sídlem sdružení je od roku 1990 Praha.

Hypotézu o existenci energie, jíž je nesena mentální činnost a která má podobu kvant – tzv. mentionů, přednesl na kongresu v roce 1973 matematik, fyzik a pedagog FRANTIŠEK KAHUDA (1911-1987). Pod jeho vedením pracovala od roku 1980 Psychoenergetická laboratoř při pražské Vysoké škole chemicko–technologické (VŠCHT). Po Kahudově smrti se na vedení laboratoře podílel mladší popularizátor psychotroniky VALDEMAR GREŠÍK (*1962). Roku 1992 byla činnost laboratoře ukončena.

V USA působí od roku 1967 psychotronik MILAN RÝZL (*1928), další z českých autorů spisů o psychotronice. Většina je však známa spíše zahraničnímu než domácímu publiku. Svou kariéru v USA Rýži začal účastí na projektech v pa¬rapsychologickém ústavu, založeném J. B. Rhinem v Durhamu.

Mezi teoriemi, které dnes nejčastěji vysvětlují údajné parapsychologické jevy, jsou dnes mezi parapsychology (psychotroniky) preferovány ty, které předpokládají existenci jakési doposud neznámé energie. Ta se má vymykat fyzikálním zákonitostem, neboť údajné mimosmyslové vnímání nelze např. odstínit překážkami, neslábne se vzdáleností, překračuje bariéru času apod. Někteří parapsychologové (psychotronici), např. Rhine nebo Rýži, z toho vyvozují závěr o existenci navzájem se prostupujících realit, materiální a duchovní, a považují tak vědecké a náboženské poznání za dvě strany téže mince.

Teorie o dosud neznámé psychické energii jako příčině jevů, které parapsychologie zkoumá, souzní s dávnými náboženskými představami o možnosti předání síly dotykem nebo naznačením dotyku (vkládáním rukou, žehnáním apod.). Koresponduje také např. s indickým konceptem prány (5.2) nebo taoistickým konceptem čchi (6.1) jako životodárné energie, který se v posledních desetiletích stal populární i na Západě.

Tato teorie také nově podpírá ezoterické koncepce o existenci tzv. astrálu (3.11), lidskými smysly nevnímatelného prostoru, který odráží a uchovává veškeré psychické projevy živých bytostí. V něm má také existovat tzv. astrální tělo každé bytosti.

Psychickou energií, která údajně vyzařuje z celého lidského těla, může být také vysvětlován fenomén aury. Z těchto důvodů nachází teorie o psychické energii uplatnění v léčitelství a psychotronika (někdy pod jménem biotronika) zaujímá v rámci léčitelských metod význačné místo (3.11).

Vymezení hranic oboru parapsychologie či psychotroniky a klasifikace jevů, jimiž se tento obora zabývá, nejsou zcela jednoznačné. V centru je však jistě tzv. mimosmyslové vnímání (výraz jel překladem anglického extrasensory perception, ESP). Vnímání dosud neznámé energie se může údajně projevit jednak telegnozí (jasnovidností, tedy získáváním informací na dálku nebo z jiného času), jednak telepatií (vnímáním myšlenek jiného člověka). V telegnozi je možno rozlišit jasnovidnost či jasnozření v užším smyslu jako vidění skutečností v přítomném čase a tzv. proskopu (nebo také prekognici) jako předpovídání budoucnosti, případně i retroskopii jako vidění minulých dějů. Za důkaz existence schopnosti mimosmyslového vnímání, která ovšem u současných lidí údajně již není plně rozvinuta, bývá považován zážitek déja vu, tedy dojem, že nějaký současný zrakový vjem dotyčný člověk prožíval již kdysi dříve.

Parapsychologie se však zabývá nejenom mimosmyslovým vnímáním, ale i údajným vysíláním neznámé psychické energie. Záměrné i nezáměrné mimosmyslové vysílání má být podstatou výše zmíněné telepatie, záměrnému vysílání jsou přičítány i projevy telekineze (pohyb předmětů, způsobený psychickou energií), jako je např. ohýbání kovových předmětů, posunování předmětů po stole apod. Pokud jsou zaznamenány nevysvětlitelné zvuky, provázené samovolnými pohyby nebo létáním předmětů, mluví parapsychologové o tzv. spontánní telekinezi, kterou prý působí zvláště citliví jedinci. Pro tyto hlučné jevy se v parapsychologii užívá názvu poltergeist.

Vysíláním psychické energie má být způsobena i materializace (zhmotňování) předmětů. Za projev psychické energie je někdy považována i levitace. V případě některých osob ji lze dosáhnout hypnózou, kterou ostatně někteří parapsychologové a psychotronici po vzoru svého předchůdce Antona Mesmera (3.11) považují za projev psychické energie, živočišného magnetismu apod.

Na „zlatou éru“ české psychotroniky v Psychoenergetické laboratoři při VŠCHT navazuje občanské sdružení Česká psychoenergetická společnost (ČEPES, dříve Psychoenergetická společnost), založená roku 1991. Významná část jejího působení je věnována psychotronickému léčitelství (3.11). Na adrese společnosti v Praze 1, Novotného lávka 5, se nejen konají přednášky, ale poskytují se i léčitelské služby. Společnost se dále zabývá tzv. telestézií (3.3) a biologickou rezonancí (níže). Vydává časopis Psychoenergetika (v letech 1991-1996 s názvem Mandala nová). Jejím předsedou je VLASTIMIL BAŽANT.

Paralelně s Psychoenergetickou laboratoří vyvíjelo činnost občanské sdružení Společnost pro psychotroniku a juvenologii pod vedením Zdeňka Rejdáka. Aktivita tohoto sdružení ovšem v průběhu devadesátých let minulého století – zdá se – poklesla.

Oživení zájmu o psychotroniku si dala za cíl Jednota českých a slo¬venských badatelů v psychotronice, založená roku 1999. Začala vydávat časopis Cesty psychotroniky, ale již roku 2002 svou práci přerušila. Tehdy byla již Jednota přejmenována na Sdružení badatelů v psychotronice.

Na rozdíl od Jednoty, která měla v úmyslu pracovat přísně odborně, se „záhadologickým“ uskupením podařilo získat daleko větší základnu zájemců. Plzeňský Klub psychotroniky a UFO má v ČR více než 80 poboček a spolupracujících organizací.

Představuje tak hlavní centrum psychotroniky u nás. Jeho čestnou členkou je KVĚTA KOUTNÁ, která se dlouhodobě zabývá výzkumy telepatie a publikuje na toto téma. Také nesrovnatelně skromnější „záhadologícká“ skupina Luna z Hradce Králové má jako jeden z hlavních zájmů psychotroniku (parapsychologii).

Hypotéza psychotroniky vzhledem k existenci doposud neznámé psychické energie přináší široké veřejnosti poměrně přijatelné vysvětlení pro jiná ezoterická odvětví a povzbuzuje tak jejich důvěryhodnost a možný rozvoj.

Největší z nich je již zmíněné psychotronické léčitelství (3.11), v druhé řadě je to oblast věštění (3.3). Vztah mezi člověkem, který vyzařuje psychickou energii, a neživou přírodou se zdá zdůvodňovat oprávněnost různých věštebných technik (především tzv. telestézie či radiestézie, tj. používání virgule a siderického kyvadélka), a tím existenci geopatogenních (či geoanomálních) zón.

Předpoklad vyzařování jakési psychické energie (bioenergie) živými bytostmi dává možnost nově odůvodnit i používání amuletů, jež se pak nazývají biorezonátory.

Psychotronici předpokládají, že předměty vyzařují energii a jejich dlouhodobé nošení na těle může ovlivnit stav (i zdravotní) jejich nositele. Některé biorezonátory mají vytvářet kladné biopole, jiné naopak mají odrušovat údajnou negativní rezonanci, a tak chránit svého majitele. Vhodnost biorezonátoru a jeho umístění na těle klienta může zaručeně určit pouze psychotronik.

Biologická rezonance má být podle široce sdíleného předpokladu psychotroniku závislá nejen na materiálu, z něhož je biorezonátor vytvořen, ale i z jeho tvaru. Některé tvary tak mají mít schop¬nost vyzařovat, jiné naopak pohlcovat bioenergii, další mají mít schopnost různé energie vychylovat a usměrňovat. Tyto předpoklady se uplatňují v komerčních aktivitách psychotroniku, při nichž nabízejí např. odrušovače geopatogenních zón v různých tvarech. Jejich vhodnost ovšem i může být stanovena pouze psychotronikem. Oblíbenými tvary jsou spirály a různé kombinace geometrických obrazců. Nezpochybnitelnou hodnotu má v očích mnoha psychotroniku tzv. nilský kříž (ankh), který v hieroglyfickém písmu nese význam slova „život“. Zcela mimořádným „tvarovým zářičem“ má být ovšem pyramida, a to především ta, která je tvarově shodná s Cheopsovou pyramidou v Egyptě. Na materiálu, z něhož je zhotovena, ani na velikosti přitom nezáleží. Někteří psychotronikové doporučují, aby jedna z jejích stěn byla obrácena k severu. V takové pyramidě se má koncentrovat kosmická bioenergie. Účinky pobytu člověka v takové pyramidě mají být podle předpokladů psychotroniky blahodárné pro jeho energetický systém, a tím i pro zdraví. Potraviny mají být v pyramidě uchovány dlouho čerstvé, žiletky se mají naostřit, rostliny rychleji růst a přinést více plodů atd.

Radu typů zázračných pyramid v různých cenových hladinách nabízí firma Rosa plus z Roblína u Prahy. Stejně jako několik dalších instruktorů pořádá tato firma semináře o působení pyramid. Léčivou Cheopsovu pyramidu zasílá i smiřická firma Vitalonga a pyramidy i různé další tvarové zářiče nabízí také firma HANY MATĚJKOVÉ z Mirošova. Centrum pro ozdravné pobyty v pyramidových chatkách buduje Vlastislav Prokeš (3.18). Podobnou ideu sleduje i DAGMAR LIĎÁKOVÁ z Frýdlantu nad Ostravicí.
Mezi zahraničními psychotroniky je známý ROBERT PAVLITA (1912-1991), parapsycholog, který se již v padesátých a šedesátých letech pokoušel vytvořit akumulátory a generátory bioenergie. Dnes s vyzařováním bioenergie pracuje berounská firma Líbena, která si díky systému Joint Line (JL) vydobyla ojedinělou pozici na trhu s tzv. biologickou rezonancí. Firma a její distributoři prodávají množství typů stimulátorů, které mají chránit majitele před „elektromagnetickým, chemickým i mentálním smogem“, posilovat jeho imunitu, spouštět samouzdravující procesy a mnoho dalšího. Stimulátory ovšem mají mít účinnost i na neživou hmotu (mají být např. užitečné pro automobilové motory). Firmy dále organizují semináře, školí obchodní zástupce, jichž mají v ČR již několik desítek, organizují pobyty v bioenergeticky aktivované ozdravovně apod. Několik let tvoří aktivovaný symbol JL součást obálky časopisu Regenerace.

Časopis přinesl již řadu ujištění a svědectví čtenářů o tom, že obálka Regenerace léčí, a poskytuje technologii JL všemožnou podporu. Podobně má léčit čtenáře konkurenčního časopisu Vital Kruh naděje léčitele Jindřicha Paseky (3.11). Obálku časopisu Regeny zase aktivuje léčivou bioenergii psychoenergetik JOSEF DĚTINA.

JIŘÍ LANG, autor technologie JL, podrobnosti svého vynálezu tají. Zřejmé je jen to. že v místě Langova bydliště v obci Hýskov u Berouna je umístěn tvarový zářič, který má plnit funkci antény. Odtud je údajně nepřetržitě přenášena bioenergie do všech stimulátorů, dnes prodávaných již téměř na celém světě. Langův systém JL veřejně podpořil ROBERT TROŠKA (*1930), místopředseda renomovaného Českého komitétu pro vědecké řízení a obchodní zástupce pro technologii. JL technologii podporuje i docent experimentální fyziky Ivo CHUDÁČEK (*1932).

Ivo Chudáček je majitelem firmy Fyzap, která se zabývá výrobou a prodejem pyramidových rezonátorů, které údajně harmonizují pracovní prostředí, napomáhají zdraví a výkonnosti hospodářských zvířat a mohou najít uplatnění i v armádě. Svým pojetím pyramidy jako „ódického rezonátoru“ se Chudáček hlásí k výrazu ód, jimi Reichenbach nahradil Mesmerův pojem „živočišný magnetismus“ (3.11). Se svými příznivci Chudáček vytvořil občanské sdružení Manhir, jehož cíl je – podle jeho internetové prezentace – bádat v oblasti jevů, které souvisejí „s existencí alespoň jednoho světa mimo náš svět“.

Nejen výklad parapsychologických jevů, ale i vlastní schopnosti pracovat s psychoenergií (bioenergii) inzeruje ukrajinský léčitel a psychotronik ALBERT IGNATENKO (* 1943). V šíři své poněkud bombastické nabídky má i metody čerpající z hnutí lidského potenciálu (3.16.5). Své aktivity shrnuje do projektu tzv. kosmohumanismu, s jehož uskutečněním očekává zlatý věk lidstva.

Bioenergetiku (vedle dalších oblastí psychotronického bádání) má v oblasti svého zájmu i ostravské sdružení Astradat, společnost pro využívání psychoenergetiky v praxi. Služby v oblasti tzv. biorezonance nabízí také Naturcentrum Salvea i další firmy. Některé z nich používají přístroj na měření bioenergie Egely Wheel, od něhož odvozují míru vitality měřeného člověka. Přístroj sestrojil maďarský psychotronik a autor mnoha publikací s psychotronickými tématy GYORGY EGELY. Jiné firmy nabízejí bioenergetické vložky do bot, které mají zabraňovat odchodu lidské bioenergie z těla do země a odstraňovat energetické bloky. Dokreslují tak šíři podnikatelských možností, založených na předpokladu existence bioenergie.

Předpoklad telepatického přenosu informace mezi lidmi rozšiřují někteří parapsychologové na telepatickou komunikaci se zvířaty nebo s rostlinami. V zahraničí někteří lidé využívají údajnou schopnost telepatické komunikace se zvířaty k hledání zaběhlých domácích miláčků. O komunikaci s rostlinami hovoří a publikuje známý Američan CLEVE BACKSTER (*1924). Schopnost rostlin komunikovat objevil tehdy, když pokojovou rostlinu připojil k detektoru lži.

Diskuse

Zájem o parapsychologické záhady během devadesátých let 20. století poněkud poklesl a diskuse o existenci parapsychologických fenoménů téměř utichla. Pozornost veřejnosti se přesunula spíše na produkty, které předpokládají existenci psychické energie (bioenergie) – na tvarové zářiče, odrušovače geopatogenních zón, stimulátory apod. Někteří výrobci a prodejci těchto produktů nadále expandují. Pro expanzi v mnoha případech využívají i efekt, který přináší vzbuzování či zvyšování obavy potenciálních zákazníků ze ztráty zdraví či ze zhoršení životní situace. Jako řešení nežádoucího stavuje pak nabízen příslušný produkt.

Na skutečnost, že produkty výše zmíněných firem mají pouze hodnotu zákazníkova pozitivního očekávání a jeho naděje, upozorňuje občanské sdružení Sisyfos – český klub skeptiků. Na intenzivní osvětové práci klubu se podílí řada renomovaných vědců. V jeho čele v současné době stojí publicistka VĚRA NOSKOVÁ (*1947). Různým výrobcům psychotronických produktů klub udělil již několikrát anticenu Bludný balvan.
Fyzik STANISLAV LIBOVICKÝ (*1932) ve svých odborných kritikách parapsychologických vynálezů a produktů považuje za zvlášť alarmující fakt, že přední vědecké a školské instituce nevěnují pozornost situaci, v níž se nachází ta část veřejnosti, která není schopna odlišit vědecké postupy od těch, které vědecké metody pouze předstírají. Všímá si navíc i toho, že nepodložené hypotézy přesvědčivě propagují i veřejnoprávní média, běžně považovaná za seriózní.

Ukázka

Jako ukázka mohou posloužit výňatky z reklamního letáku firmy Rosa plus:
Energie pyramidy a její využití

Jak pyramida působí?

Hodně odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Základem pyramidy je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje energie orgón. Pyramidou přetransformovaná energie se jmenuje pyrén. Je úplně jedno, zda se jedná o stavbu masivní nebo o pyramidu z tyčí, ale je důležité zachování úhlů pyramidy a poměru základny k výšce tak, aby výsledkem bylo známé Ludolfovo číslo – 3,14 a aby vždy jedna strana pyramidy směřovala k severu. Stručné řečeno je to vlastně jakýsi anténní systém.

Nejúčinnější jsou pyramidy, které mají kovové hrany, zvláště měděné, titanové, stříbrné nebo zlaté. Kov pyramidálních hran stimuluje tvorbu iontů ve vzduchu a organismy nutí k přijímání většího množství kyslíku, což přispívá k celkově dobrému zdravotnímu stavu.

Uvnitř pyramidy dochází také ke koncentraci kosmické energie.

Jaké je využití pyramidy?

1. Zesílení bioenergetické hodnoty vody.
2. Zenergetizování a uchování nápojů a potravin, zejména ovoce a zeleniny.
3. Pyramida zvyšuje účinnost léků a kosmetických přípravků.
4. Odrušuje geopatogenní zóny a škodlivé záření televizorů a počítačů.
5. Při onemocnění zmírňuje bolest a urychluje průběh nemoci.
6. Fantastické pocity můžete zažít při relaxaci a meditaci v pyramidě (euforie, bez-tělesnost, jasnovidectví, časové dezorientace, létání, vznášení, trnutí, harmonizace životních sil apod.). Široké možnosti využití kombinace Silvovy metody a pyramidálního efektu jsou teprve před námi.
7. Pyramidy toho umí daleko více: brousit žiletky, dobíjet baterie, šetřit pohonné
hmoty atd.

Literatura:

 • sebepředstavení metapsychologie/parapsychologie/psychotroniky:
 • Kafka (1991);
 • Drbal a Rejdák (1970);
 • Rejdák (1991);
 • Rýzl (1991);
 • Curciová (1992);
 • Gordon (1997);
 • Koutná (2002);
 • http://www.psychotronika.cz
 • http://www.fw.cz/fenomen;
 • http://pyramida.kom.cz;
 • sebepředstavení záhadologie:
 • http://zahady.cz;
 • http://paranormal.cz;
 • Klub psychotroniky a UFO: http://www.kpufo.cz
 • Luna: http://www.mujweb.cz/www/luna.myst;
 • Sdružení badatelů v psychotronice: http://www.fsoft.cz/rf/jcbp;
 • technologie JL: http://www.jointline-servis.cz;
 • Manhir: http://www.manhir.cz;
 • kriticky o parapsychologii:
 • Okultismus a věda (1994), str. 107-173;
 • Heft a kol. (1995), str. 80-93;
 • Malý slovník sekt (1998), str. 89-90;
 • http://www.kav.cas.cz/press/stranky/ sisyfos/sisyprog.htm;
 • kriticky o technologii JL a o Ivo Chudáčkovi: Libovický (1998).

Kapitola z knihy: Zdeněk Vojtíšek: ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ A HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Portál, Praha, 2004