Psychotronika do služeb archeologie

Využívání zvláštních schopností senzibilně nadaných osob není v poslední době již žádnou zvláštností.

Metody mimosmyslového vnímání jsou aplikovány v celé řadě oborů. Klub psychotroniky a UFO ověřuje použití určitých parapsychologických metod, mimo jiné i v archeologii. Středem pozornosti plzeňských psychotroniků je v současné době archeologicky bohatá a zajímavá lokalita Sněm u Horního Metelska.

Právě tady se v listopadu 2005 sešli členové KPUFO s archeology, památkáři a zástupci Lesů ČR, který je vlastníkem této lokality, aby přímo v terénu konzultovali možnosti ochrany a výzkumu dosud nedostatečně prozkoumaných prehistorických objektů.

Lokalita Sněm, situovaná na zalesněném mírném jižním svahu mezi obcemi Horní Metelsko a Hašov, byla poprvé odborně popsána archeoložkou E. Čujanovou-Jílkovou, která zde v letech 1973 až 1975 prováděla výzkum rozsáhlých mohylových pohřebišť, pocházejících ze střední doby bronzové, tedy z let 1500 až 1300 př. n.l. Při svém výzkumu narazila na dva zvláštní objekty dokonale kruhového tvaru, které byly tvořeny obvodovými příkopy a nízkými valy. U severního kruhu byl naměřen průměr 98 metrů, u jižního 114 metrů. U jižního kruhového objektu byl nalezen i mírně excentricky umístěný středový kámen. Provedené zjišťovací sondy neposkytly žádné nálezy, které by dovolovaly datovat, byť i jen přibližně, vznik zkoumaných útvarů. I přes tuto skutečnost vyslovuje badatelka domněnku, že se jedná o pravěké objekty kultovního charakteru typu „henge“.

S jejím názorem souhlasí i další badatel G. Hofmann, jenž se problémem kruhových objektů v lokalitě Sněm zabýval později. Zjistil, že kromě dvou již známých kruhových objektů je možné vysledovat dle údajů starých katastrálních map z poloviny minulého století ještě další dva objekty podobného charakteru. Jeden z nich je situován na ose obou dříve zkoumaných kruhů, směřující přesně ve směru sever – jih, a má průměr 196 metrů. Další, v pořadí již čivrtý kruhový objekt, je patrný u obce Věvrov. Významné je zjištění, že právě tento objekt umožňoval stanovení termínu zimního slunovratu dle místa vycházejícího slunce nad obzorem. Zajímavé je také zjištění matematických vztahů mezi vzdáleností středil jednotlivých objektů a jejich průměrem. Z výpočtů jasně vyplývá, že umístění a velikost objektů nejsou náhodné.

Kdy a kým byly tyto prehistorické objekty vybudovány? A za jakým účelem? Archeologové se shodují v názoru, že se nejednalo o sídlištní útvary. Přiklání se k domněnce, že objekty plnily kultovní účely. Napovídá tomu i přítomnost velkého množství pohřebišť, kterými je tato lokalita obklopena. Je třeba vzít v úvahu i často publikovanou teorii, podle níž megalitické objekty, vyskytující se téměř na všech kontinentech, plnily funkci pravěkých astronomických observatoří. Právě u prehistorických staveb složitějšího kruhového tvaru, které odborná terminologie převzatá z Anglie označuje jako objekty typu „henge“Jsou často popisovány útvary sloužící ke sledování postavení hvězd, Slunce a Měsíce ve vztahu k významným datům kalendáře. Takovou nejznámější pravěkou kamennou observatoří tohoto typu je Stonehenge v jihoanglickém hrabství Wiltshire. Kruhová plocha této stavby má průměr 116 metrů, tedy jeni o dva metry více, než činí průměr jižního kruhu v lokalitě Sněm. Každému, kdo navštívil megalitické objekty v jižní Anglii, především Stonehenge, musí být nápadný podobný charakter krajiny a především přítomnost mohylových pohřebišť v okolí. Siluety mohylových hrobů, vystupující na horizontu okolních isvahů, jsou natolik podmanivou podívanou, že vyvolají i bezděčný dojem analogie obou tak vzdálených míst.

Potvrzení domněnky, že objekty v lokalitě Sněm jsou skutečně prehistorickými kultovními místy typu „henge“, u jejichž anglických protějšků je spolehlivě prokázána doba vzniku na třetí tisíciletí př. n.l., by učinila z tohoto nálezu opravdu unikátní archeologickou památku, která by neměla ve střední Evropě obdoby. Zatím nelze předpovědět, do jaké míry by práce psychotroniku byla v tomto směru užitečná. Jistě nemůže plně nahradit exaktní vědecké metody a postupy užívané archeology. Způsob, intenzita a tedy i výsledek využití bioenergie senzibilního člověka má při průzkumu určitého místa víceméně individuální charakter. Ale i tak poznatky v oblasti mimosmyslového vnímání mohou být překvapivé, jak dokazují Četné publikované příklady z praxe psychotronické archeologie. Nespornou výhodou je i skutečnost, že metoda nepoškozuje zkoumanou lokalitu. Proč se tedy ndpokusit o využití těchto nekonvenčních postupů při řešení záhad historie. To je cílem činnosti plzeňských psychotroniků.

Text a foto: MVDr. Pavel Kroupa

Čtěte dále:

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!